Skip to main content

Opšta psihopatologija

Šifra

322403

Naziv predmeta

Opšta psihopatologija

Nastavnik

Prof.dr Rosa Šapić

Status predmeta

Obavezni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Fiziologija centralnog nervnog sistema 2

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Psihijatrija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • psihijatrijom i psihopatologijom,
  • psihičkim funkcijama i njihovim poremećajima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju kursa studenti su osposobljeni da:

  • definišu kriterijume mentalnog poremećaja i mentalnog zdravlja,
  • prepoznaju i definišu psihičke funkcije i poremećaje psihičkih funkcija, 
  • prepoznaju  šire kategorije mentalnih poremećaja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Odnos psihijatrije i psihologije; Razlika između psihički normalnog i psihički patološkog; Psihičke funkcije; Opažanje i poremećaji opažanja; Pažnja i poremećaji pažnje; Mišljenje i poremećaji mišljenja; Pamćenje i poremećaji pamćenja; Afekti i poremećaji afekta; Volja i poremećaji volje; Nagoni i poremećaji nagona; Svijest i poremećaji svijesti; Klasifikacija mentalnih poremećaja; Dijagnostika mentalnih poremećaja; Epidemiologija psihičkih poremećaja; Etika u psihijatriji.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati tematske jedinice koje se obrađuju na teorijskoj nastavi.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Marić, J. (2005), Klinička psihijatrija, Megraf, Beograd. 

Literatura-preporučena

1.Nenadović, M. (2004), Propedevtika psihijatrije, Bigraf, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

15+15

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.