Skip to main content

Opšta fitofarmacija

Šifra

 410401

Naziv predmeta

Opšta fitofarmacija

Nastavnik

Doc.dr Marija Bajagić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Zaštita zdravlja biljaka

Opis predmeta

Cilj

Nastava predeta ima za cilj da studente upozna sa značajem i osnovama hemijskih metoda suzbijanja štetnih bioloških agenasa. Upozna terminologiju i osnove zakonitosti u fitofarmaciji, kao i primjenu pesticida (zoocida, fungicida i herbicida) koji se koriste u poljoprivredi, posledice primjene i zakonske regulative. Stečena znanja treba da predstavljaju osnovne informacije za racionalnu primjenu pesticida u cilju suzbijanja biljnih bolesti, štetočina i korova, kao i zaštite ljudi i životne sredine od zagađivanja pesticidima.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student kroz predmet  treba da bude osposobljen za: prepoznavanje značaja i osnove hemijskih metoda suzbijanja štetnih bioloških agenasa; poznavanje karakteristika hemijskih jedinjenja kao pesticida, selektivnu, efikasnu i ekonomski opravdanu primjenu; efikasno učenje, timski rad, kritičko mišljenje i prezentaciju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definicija i pregled mjera zaštite; Klasifikacija pesticida; Oblici formulacija i mogućnost mešanja; Degradacija pesticida, perzistentnost u zemljištu i vodi; Dospjevanje i osnovni mehanizmi djelovanja herbicida, zoocida i fungicida kod biljaka, životinja i mikroorganizama; Primjena herbicida, fungicida i zoocida u poljoprivredi; Direktne posljedice primjene pesticida (fitotoksičnost, rezistentnost); Zakonska i normativna regulativa pesticida.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktičan rad u polju za ispitivanje efikasnosti pesticida i njihovih formulacija.

Metode izvođenja nastave

Teorijska interaktivna nastava. Od metoda izvođenja nastave koriste se laboratorijske vežbe, terenske vježbe i metode interaktivne nastave.

Literatura-obavezna

  1. Janjić V. (2005): Fitofarmacija, Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd

Literatura-preporučena

  1. Grupa autora (2010): Fitopatologija: Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.