Skip to main content

Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka

Šifra

 410202

Naziv predmeta

Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka

Nastavnik

Prof.dr Dragan Nikolić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Hortikultura

Opis predmeta

Cilj

Upoznati osnovne principe i metode na kojima se zasniva stvaranje novih sorti i poboljšavanje postojećih sorti hortikulturnih biljaka. Ovladati tehnikama vezanih za prikupljanje, održavanje i korišćenje početnog materijala u oplemenjivanju. Razumijeti naučnu i praktičnu zasnovanost metoda u vezi sa načinom oplođenja i genske osnove osobina na koje se vrši oplemenjivanje. Osposobiti se za primenu hibridizacije, mutacija, selekcije i biotehnologije u procesu oplemenjivanja. Znati kako se registruju sorte i koje sorte su najzastupljenije u hortikulturi.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju predmeta student treba da pokaže poznavanje materijala koji se koristi u oplemenjivanju i osnovnih metoda oplemenjivanja horikulturnih biljaka; Da razumije uticaj naslijedne osnove ( genotipa) i  ekoloških faktora na fenotipske vrijednosti osobina, savremene postupkekoji se primjenjuju u oplemenjivanju hortikulturnih biljaka i koje imaju za cilj da se ideotip realizuje u priznatu sortu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Sadrži sedam krupnijih metodskih jedinica:

Početni materijal za oplemenjivanje hortikulturnih biljaka, Oplođenje i genska osnova osobina, Hibridizacija, Mutacije, Selekcija, Primjena biotehnologije u oplemenjivanju hortikulturnih biljaka, Priznavanje sorti i rezultati selekcije hortikulturnih biljaka

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sadrži četiri krupnije grupe vježbi:

  1. Definicija i značaj oplemenjivanja hortikulturnih biljaka,
  2. Pred-oplemenjivanje ,
  3. Metode oplemenjivanja hortikulturnih biljaka,
  4. Priznavanje širenje u proizvodnji i održavanje sorti.

Metode izvođenja nastave

Teoretska klasična predavanja, vježbe, individualne i timske kolaborativne metode aktivnog učenja, uključujući seminarski rad. Provjera znanja vršiće se kroz dva testa i kolokvijum.

Literatura-obavezna

  1. Milutinović, M. (1995): Oplemenjivanje hortikultuarnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.
  2. Šurlan - Momirović, Gordana, Rakonjac, Vera, Prodanović, S., Živanović, T. (2005): Genetika i oplemenjivanje biljaka –praktikum.  Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

  1. Nikolić D. (2012): Oplemenjivanje vinove loze, Fleš, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

 /

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.