Skip to main content

Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije

Šifra

322601

Naziv predmeta

Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije

Nastavnik

doc.dr Dragan Zečević

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Gerijatrija i gerontologija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je razvijanju pristupa bolesniku starije životne dobi i edukacija u gerijatrijskoj sestrinskoj njezi.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su sposobni da: Procijene zdravlje starih osoba, postave sestrinsku dijagnozu, pruže  njegu; Promovišu i poštuju ljudska prava, obezbijede prava na privatnost podataka; Primijene vještine profesionalne komunikacije u timskom i multidisciplinarnom izvođenju aktivnosti; Sarađuju sa medicinskim timom, porodicom pacijenta i zajednicom radi sačinjavanja plana sestrinske njege;  Sveobuhvatno poznavanje i razumijevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih starih osoba.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Principi gerijatrijske medicine; Biologija starenja; Gerijatrijska procjena; Pregled mortaliteta i morbididteta; Principi terapijskog tretmana kod starijih; Neurološki aspekti starenja; Psihološki aspekti starenja; Genitourinalne bolesti starijih; Gerijatrijska ginekologija; Pregled očiju starijih; Depresija i demencija; Nesanica; Padovi; Kožne promjene;  Gastrointestinalne bolesti starijih; Arterijska hipertenzija; Plućne bolesti starijih osoba; Tremori; Bubrežne bolesti; Dijabetes; Reumatske bolesti; Kardiovaskularne bolesti starijih; Inkontinencija urina; Palijativna njega; Ultrazvuk u gerijatriji; Uloga sestre u njezi starijeg pacijenta

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Prijem stare osobe u bolnicu; Uzimanje podataka o toku bolesti – anamneza gerijatrijskih bolesnika; Oblačenje stare osobe; Izrada plana ishrane stare osobe; Hranjenje stare osobe; Pomoć staroj osobi pri održavanju higijene i kupanju; Zdravstvena njega inkontinentnih bolesnika; Njega starih osoba sa stalnim urinarnim kateterom; Kominikacija sa dementnim bolesnikom; Okupaciona terapija u starijoj životnoj dobi.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe, rad u maloj grupi, konsultacije, diskusija, analiza praktičnih primjera.

Literatura-obavezna

1.Vukadinov J., Gerijatrija i nega starih osoba: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad2006.

2.Grupa autora, Gerijatrija: izabrana poglavlja za opštu medicinu: Srpsko lekarsko društvo.- Beograd, 1991.

Literatura-preporučena

1.Z. Duraković, Gerijatrija-medicina starije dobi, MEDIX, Zagreb 2007

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

5

30

30

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

50

/

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.