Skip to main content

Njega psihijatrijskih bolesnika sa osnovama psihijatrije

Šifra

322401

Naziv predmeta

Njega psihijatrijskih bolesnika sa osnovama psihijatrije

Nastavnik

prof.dr Rosa Šapić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Psihijatrija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je pružiti znanja o značaju zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti osposobljeni da: adekvatno koriste literaturu iz oblasti psihijatrije; Koriste savremenu terminologiju, definicije i klasifikacije psihijatrijskih i psiholoških poremećaja; Objasne i opišu kliničku sliku najčešćih psihičkih poremećaja; Razumiju mehanizam njihovog nastanka; Znaju osnovne dijagnostičke principe i osnovne principe liječanja najčešćih psihijatrijskih poremećaja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u zdravstvenu njegu psihijatrijskog bolesnika; Prijem bolesnika na psihijatrijsko odjeljenje; Organizacija psihijatrijske službe i proces zdravstvene njege; Načela rada sestre na psihijatrijskom odjeljenju i zajednici; Sestrinska dijagnoza i dokumentacija u psihijatriji; Aktivnosti medicinske sestre u psihijatrijskoj zaštiti i psihijatrijskom timu; Sestrinska strategija u terapijskim postupcima; Ishrana duševnog bolesnika; Postupak sa agresivnim bolesnikom i katatonim bolesnikom;Njega bolesnika u delirantnom stanju, apstinencijalnoj krizi; Sestrinski rad sa ovisnicima o psihoaktivnim supstancama i alkoholu; Rad sa depresivnim bolesnikom; Rad sa maničnim i šizofrenim bolesnikom; Rad sa zatvorskim bolesnicima; Sestrinski rad za žrtvama porodičnog nasilja, torture i traume

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Specifičnosti u organizaciji rada u psihijatrijskom odjeljenju; Prijem psihijatrijskog bolesnika (principi trijaže bolesnika, prinudni prijem, prinudno liječenje, prijem agitiranog bolesnika, otpust bolesnika); Sestrinska anamneza (ocjena i procjena verbalne komunikacije, prepoznavanje psihopatoloških fenomena tokom razgovora i inervjua. Zbrinjavanje agresivnih bolesnika; Zbrinjavanje suicidalnih bolesnika; zbrinavanje alkoholisanih i drogama predoziranih bolesnika; Prisilna hospitalizacija; Specifičnosti podjele peroralne terapije u njezi psihijatrijskih bolesnika; Komunikacija sa psihički izmjenjenim bolesnikom; Fizičko sputavanje psihijatrijskih bolesnika; Medikamentozno sputavanje psihijatrijskih bolesnika.

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, izrada i odbrana seminarskog rada, konsultacija, analiza kliničkih slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

  1. Loga S., Klinička psihijatrija: Medicinski fakultet.- Sarajevo-Tuzla,1999
  2. Stojiljković Srboljub, Psihijatrija: Medicinski podmladak.- Beograd, 1961
  3. Marić Jovan, Klinička psihijatrija: Jovan Marić.- Beograd, 2004

Literatura-preporučena

1.Moro Lj., Frančišković T. i sar, Psihijatrija- udžbenik za više zdravstvene studije.- Rijeka, 2004

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.