Skip to main content

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

Šifra

321101

Naziv predmeta

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

Nastavnik

 

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Hirurgija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je osnovna edukacija iz hirurgije i osnovni principi hirurške njege

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti sposobni da razumiju profesionalne obaveze i dužnosti u liječenju hirurškog bolesnika; uspostave sestrinsku dijagnozu hirurške bolesti; analiziraju svaki praktični slučaj, ponude njegovo praktično rješenje kroz poznavanje savremenih hirurških pristupa; da izvedu preoperativnu obradu i pripremu bolesnika; da izvedu trijažu; razumiju značaj timskog rada i multidisciplinarni pristup u hirurškom liječenju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Hirurški principi liječenja; Hirurška infekcija i antibiotici; Hirurški pregled i dijagnoza; Preoperativna priprema, anestezija, operacija, postoperativna njega; Trauma mekih tkiva; Krvarenje, šok; Neurohirurgija; Torakalna hirurgija; Akutni abdomen; Endoskopska hirurgija; Kardiovaskularna hirurgija; Trauma i bolesti lokomotornog sistema; Dječija hirurgija; Ratna hirurgija;

Organizacija rad na hirurškom odjeljenju; Opšta preoperativna priprema bolesnika; Zdravstvena njega kod operacije glave, vrata, štitne žlijezde; Zdravstvena njega kod operacija na grudnom košu; Zdravstvena njega pacijenata sa operacijama u abdomenu; Zdravstvena bnjega bolesnika sa urološkim operacijama; Zdravstvena njega ortopedskih pacijenata; Zdravstvena njega djece nakon operativnih zahvata.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Organizacija i rad hirurške službe; Prijem bolesnika; Primjena principa sepse i antisepse; Hirurško pranje ruku, rad sa sterilnim materijalom, Navlačenje sterilnih hirurških rukavica; Priprema kolica za previjanje; Preoperativna priprema bolesnika, Preoperativna sestrinska dokumentacija; Praćenje i dokumentovanje u postoperativnoj njezi bolesnika; Priprema bolesnika za torakalnu drenažu; Monitoring bolesnika nakon torakalne drenaže; Asistiranje pri torakalnoj drenaži; Hemodinamski i respiratorni monitoring; Priprema respiratora; Praćenje rada respiratora; Asistiranje anesteziologu pri inubaciji; Praćenje i previjanje hirurške rane; Vađenje hirurških konaca; Prevencija nastanka dekubitusa nakon operacije; Podizanje bolesnika tokom oporavka nakon operativnog zahvata; Rizik od pada kod bolesnika nakon operativnih zahvata; Sprečavanje tromboembolijskih komplikacija nakon hirurških zahvata.   

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, Kombinovanje predavanja sa raznim oblicima diskusije; Analiza slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

1. Višnjić M., Hirurgija, Medicinski fakultet Niš „Galaksija“ Niš - 2011

2. M. Dragović, Z. Gerzić, Osnovi hirurgije: Medicinska knjiga.- Beograd, 1996

Literatura-preporučena

1. I. Prpić, Kirurgija, Priručnik za ispite: Medicinska knjiga.- Beograd-Zagreb, 1986

2. I. Bradić i sar., Udžbenik iz hirurgije: Medicinska naklada.- Zagreb, 1995.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.