Skip to main content

Nacionalna ekonomika

Šifra

521303

Naziv predmeta

Nacionalna ekonomika

Nastavnik

Doc.dr Radovan Živković

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Teorijska ekonomija

Opis predmeta

Cilj

Da student spozna cjelovitu ekonomsku stvarnost naše zemlje sa odgovarajućim teorijskim osloncem i metodologijom. Upoznavanje sa nacionalnim privrednim razvojem, faktorima koji ga određuju, institucionalnim reformama privrednog sistema, kreiranjem i vođenjem ekonomske politike i njihovom uticaju na nivo promjenama u životnom standardu i ličnoj potrošnji stanovništva.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Savladavanjem sadržaja predmeta student će se osposobiti da razmatra cjelinu ekonomske stvarnosti zemlje u kojoj živi i radi, potvrđuje ili osporava ekonomske zakonitosti, primjenjuje i na odgovarajući način interpretira brojna već stečena metodološka znanja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Faktori privrednog razvoja. Ekonomika razvoja privrednih oblasti. Razvoj nacionalne privrede i privrednog sistema. Kategorije privrednog sistema. Monetarno-kreditni sistem i ekonomska politika u nacionalnom privrednom sistemu. Sistem i politika upravljanja kvalitetom. Životni standard i lična potrošnja stanovništva.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Stanovništvo i radna snaga kao faktori privrednog razvoja. Prirodni uslovi i prirodna bogatstva kao faktori privrednog razvoja. Stanje i promjene u agregatima privrede i sektora, determinante, uslovi i međusobni odnosi koji ih određuju. Svojinski odnosi i proces tranzicije. Sistemska regulativa i ostvarivanje politike zaštite životne sredine. Determinante i faktori životnog standarda i lične potrošnje stanovništva.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i interaktivna nastava.

Literatura-obavezna

  1. Stevanović, S., Simić, J. (2014): Nacionalna ekonomika i privredni sistem, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Vojnović B. (2013): Faktori lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Literatura-preporučena

1.Mihailović B. (2007): Uloga konsaldinga u restruktuiranju preduzeća u tranziciji, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.