Skip to main content

Motivacija i emocije

Šifra

500104

Naziv predmeta

Motivacija i emocije

Nastavnik

Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Cilj premeta je da studenti:

  • steknu teorijska znanja o ljudskim motivima i emocijama (treći i četvrti nivo psihičkih procesa – naspram perceptivnih i kognitivnih),
  • saznaju osnovne principe i zakonitosti motivacionih i emocionalnih procesa,
  • upoznaju osnove empirijskih istraživanja ovih područja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da na kraju kursa:

  • koriste teorijska znanja, principe i zakonitosti o motivima i emocijama za lakše razumijevanje i objašnjenje drugih psihičkih procesa i  psihičkih osobina,
  • primjene stečena znanja na poboljšanje svog profesionalnog i uopšte životnog funkcionisanja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definicija  i klasifikacija pojmova motivacija i emocija (istorijat, teorije instinkta, teorije redukcije nagona, potreba i indukcije nagona); Motivacija u teorijama klasika psihologije (Halova teorija, Jerks-Dodsonova, Reskorlina, Skinerova, Frojdova, Marijeva, Adlerova, Fromova, Salivenova, Rodžersova, Olportova, Maslovljeva, Levinova, Etkinsonova teorija); Savremene teorije motivacije (struktura afekata, teorije diskretnih emocija i motiva, dimenzionalne teorije emocija, kognitivne teorije emocija i motiva); Pregled i analiza motiva po vrstama (hijerarhija motiva – niži i viši motivi, homeostatski i nehomeostatski motivi, urođeni i stečeni motivi, primarni i sekundarni motivi, univerzalni, regionalni i individualni motivi); Zadovoljenje i ometanje zadovoljenja motiva (posljedice zadovoljenja-nezadovoljenja motiva: potkrepljenje i pozitivne emocije, frustracije, konflikti i negativne emocije, odbrambeni mehanizmi, raznovrsnost i neponavljanje reakcije kao osnov motivacije i pozitivnih emocija); Socijalni motivi: postignuće, afilijacija, agresija; Kognitivna konzistencija i disonanca; Kognitivna motivacija: smislenost svijeta (teorija kontrole, Hantov model obrade informacija, Levenštajnova teorija informacijskog jaza); Pregled i analiza emocija po vrstama (primarne emocije, emocije na čulnu stimulaciju, emocije samoocjene, emocije koje se odnose na druge ljude, emocije vezane za procjenjivanje, raspoloženja); Teorije emocija (Darvinova, Džejmsova, Frojdova, filozofske teorije, nove psihološke teorije: Arnold i Tomkins); Kulturološko shvatanje emocija (univerzalnost – regionalnost emocija, izražavanje emocija, ljubav i zaljubljivanje, emocije kao osnov socijalnih odnosa); Razvoj emocija (emocije u prvoj godini života, razvojne promjene u djetinjstvu i adolescenciji, zrelost emocija – emocionalna inteligencija, individualne razlike u zreloj emocionalnosti); Emocije i učenje; Fiziološke osnove motiva i emocija; Emocije u odnosima sa drugim ljudima (ljubav i sreća, ljutnja, strah i prezir, sukob i nasilje među grupama).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Diskusione grupe po sadržajima predmetne nastave.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, teorijske vježbe, praktične vježbe.

Literatura-obavezna

1. Bek, R. C. (2003), Motivacija: Teorije i načela, 4.izdanje, Naklada Slap, Jastrebarsko.

Literatura-preporučena

1. Ognjenović, P., Škorc, B. (2012), Naše namere i osećanja, Zavod za udžbenike, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Svega časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

60

15

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15+15

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.