Skip to main content

Metodologija psiholoških istraživanja

Šifra

500601

Naziv predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja

Nastavnik

 Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • zadacima i ciljevima metodologije,
  • projektovanjem psiholoških istraživanja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon uspješno savladanog predmeta, od studenata se očekuje da:

  • prate stručnu literaturu i prepoznaju tehnički rječnik metodologije psiholoških istraživanja,
  • koncipiraju naučno-istraživački nacrt,
  • izrade projektni zadatak.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Društvo, nauka, struka i metodologija; Priroda naučnog saznanja; Predmet i zadaci metodologije; Etička pitanja naučnih istraživanja; Odnos ispitivač-ispitanik; Struktura naučno istraživačkog projekta; Pojam varijable, populacije, uzorka, uzročno-posljedičnih i korelacijskih relacija među varijablama; Validnost i pouzdanost rezultata naučnih istraživanja; Neeksperimentalno, eksperimentalno i terensko istraživanje; Naučno-istraživački nacrti: ekperimentalni, neeksperimentalni, frekvencijski, korelacijski, varijansni; Posmatranje, sociometrija, analiza slučaja, metaanaliza, marketinška i istraživanja javnog mnjenja; Naučno-istraživački izvještaj; Metodologija istraživanja u različitim disciplinama u psihologiji; Modeli računarskog testiranja nultih hipoteza; Priprema podataka, obrada, analiza i izvještaj o rezultatima istraživanja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada jednog projektnog zadatka, realizacija istraživanja i pisanje izvještaja za naručioca i/ili naučnu periodiku.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vježbe, izrada zadataka.

Literatura-obavezna

1. Todorović, D. (2008), Metodologija psiholoških istraživanja, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Literatura-preporučena

1. Fajgelj, S. (2020), Metode istraživanja ponašanja, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Svega časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.