Skip to main content

Menadžment stočarske proizvodnje

Šifra

450104

Naziv predmeta

Menadžment stočarske proizvodnje

Nastavnik

Doc.dr Jasmina Filipović

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Realizacijom ovog nastavnog programa student će se osposobiti za upravljanje planiranje, organizovanje, rukovođenje i analizu proizvodnjom stočnih proizvoda ( različitog stepena finalizacije) u preduzećima i porodičnim gazdinstvima. Polazeći od sistemskog pristupa proučavanju funkcionisanja stočarsko industrijskog kompleksa ( sistema) nastavom će se obuhvatiti organizaciono ekonomski aspekti iskorištavanja stočne hrane, primarna stočarska proizvodnja i prerada stočnih proizvoda

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da bude osposobljen za vođenje biznisa u stočarstvu ( planiranje, organizovanje i rukovođenje poslovima ; prihvatanje inovacija i pružanja savetodavnih usluga)

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Menadžment inputa u stočarsku proizvodnju (materijala, sredstva za rad i rada) Menadžment reprodukcije i korišćenja stoke ( struktura i obrti stada, organizacija pripusta, određivanje najpovoljnijih momenata prodaje stoke, određivanje najpovoljnijeg perioda iskorišćavanja priplodnih grla, sistemi proizvodnje) Menadžment: Govedarstva, Ovčarstva, Kozarstva, Svinjarstva i Živinarstva (razvojne karakteristike i proizvodno ekonomskih položaja, linije i tipovi proizvodnje, veličina farmi i korišćenje kapaciteta, izbor tehnoloških procesa, organizacija i produktivnost rada, proizvodni planovi, proizvodna analiza); menadžment prerade mlijeka ; menadžment prerade mesa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sastavljanje planova proizvodnje u stočarskoj proizvodnji.

Metode izvođenja nastave

Predavanje i interaktivna nastava

Literatura-obavezna

  1. Krstić  B., Lučić Đ. (2000): Organizacija i ekonomika proizvoda i prerade stočarskih proizvoda. Poljoprivredni  fakultet,  Univerzitet Novi Sad.

Literatura-preporučena

  1. Živković, D., Munćan, P., Todorović, S. (2008): Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede-praktikum, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

 Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.