Skip to main content

Menadžment poslovnih sistema u poljoprivredi

 

Šifra

450120

Naziv predmeta

Menadžment poslovnih sistema u poljoprivredi

Nastavnik

Doc.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja o suštini menadžmenta poslovnih sistema poljoprivrede, oblicima i organizacionoj strukturi, činiocima proizvodnje i rezultatima i principima reprodukcije, specijalizaciji i intenzivnosti proizvodnje, funkcionalnim oblastima i procesima poslovnih sistema kao osnovu za razumjevanje organizaciono-ekonomskih zakonitosti koje se javljaju u poslovnim sistemima i njihovim vezama sa okruženjem.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da efikasnim učenjem stekne vještinu kritičkog mišljenja o problemima  iz oblasti menadžmenta, organizacije i ekonomike rada poslovnih sistema. Student treba da bude osposobljen za primjenu instrumenata, mjera, i metoda u osnivanju izgradnji i razvoju poslovnih sistema poljoprivrede, uspostavljanju njihove pravilne organizacije, strukture, optimalne specijalizacije, i intenzivnosti proizvodnje, funkcionalnih oblasti i procesa menadžmenta, efektivnosti i efikasnosti poslovanja, upravljanja i rukovođenja raznim oblicima poslovnih sistema.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede (naučni pristup, zadaci, razvoj, teorijski pravci i specifičnosti poslovnih sistema i osnivanje, razvoj, organizaciona struktura, oblici i obilježja, veličina, i kreiranje strategije poslovnih sistema); menadžment rada i proizvodnje (tehnologija i fiziologija rada, principi organizacije rada, teorije motivacije i ponašanje zaposlenih, racionalizacija i vrijednovanje rada, sredstava za proizvodnju, rezultati reprodukcije-pokazatelji poslovnog uspjeha, specijalizacije, raznovrsnost i intenzivnosti proizvodnje); funkcionalne oblasti menadžmenta (vertikalna podjela funkcija, rukovođenje-sadržinu, stilovi, nivoi, sistemi, metode, tipovi i karakteristike ličnosti rukovođenja, horizontalna klasifikacija funkcija (istraživanje i razvoj, proizvodnja, finansije, računovodstvo, plansko-analitički poslovi, nabavka, prodaja, marketing i koordiniranje funkcijama); menadžment procesi (planiranje i analiza-zadaci, metode i principi planiranja, vrste i sadržaj biznis planova, proces organizovanja i proces kontrole).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati tematske jedinice sa predavanja.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i interaktivna nastava će se održati u svim oblastima menadžmenta rada i proizvodnje, specijalizaciji i intenzivnosti, efektivnosti i efikasnosti poslovanja, i funkcionalnim oblastima i procesima menadžmenta poslovnih sistema poljoprivrede.

Literatura-obavezna

  1. Munćan, P., Živković, D. (2004): Menadžment rada i proizvodnje u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.
  2. Živković, D., Munćan, P., Todorović, S. (2008): Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede-praktikum, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.Ceranić, S. (2007): Menadžment malih i srednjih preduzeća, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

30

15

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.