Skip to main content

Melioracije zemljišta

Šifra

410301

Naziv predmeta

Melioracije zemljišta

Nastavnik

Prof.dr Nevenka Đurović

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Pedologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Nauka o zemljištu

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentima sticanje znanja/razumjevanja o opštim pojmovima iz oblasti melioracija zemljišta i njihovom značaju i uticaju na proizvodnju hrane, o osnovnim parametrima i odnosima u sistemu zemljište–biljka–atmosfera, o načinima i metodama popravljanja fizičkih i hemijskih osobina zemljišta, o načinima odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, o načinima navodnjavanja zemljišta, o uzrocima pojave erozije na poljoprivrednim zemljištima i načinima njegove zaštite, o načinima meliorativnog uređenje područja.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju predmeta student treba da pokaže vještinu povezivanja teorijskog znanja sa konkretnim problemima koji se javljaju u neposrednoj praksi, njihovo prepoznavanje i lociranje u funkciji njihovog otklanjanja, izbora načina i metoda popravljanja zemljišta, odvodnjavanja zemljišta, navodnjavanja zemljišta, zaštite zemljišta od erozije i melioracije područja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definicija, predmet i značaj melioracija zemljišta. Upoznavanje sa elementima sistema zemljište-biljka-atmosfera. Pedomelioracije. Odvodnjavanje zemljišta. Navodnjavanje zemljišta. Zaštita poljoprivrednog zemljišta od erozije. Melioracije područja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Upoznavanje sa sistemom mjera i intenzitetom padavina, Određivanje fizičkih osobina zemljišta, Izračunavanje količine vode u zemljištu, Određivanje vodnih kapaciteta zemljišta, Izračunavanje pristupačne vode biljkama, Hidraulički proračuni i predmer radova u sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje, Izračunavanje elemenata režima navodnjavanja, Određivanje intenziteta erozije, Određivanje horizontalnog i vertikalnog rastojanja između terasa.

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja, laboratorijske vježbe, terenske vježbe i metode interaktivne nastave.

Literatura-obavezna

  1. Grupa autora (2007): Navodnjavanje u biljnoj proizvodnji, partenon, Beograd

Literatura-preporučena

1.             Grupa autora (2009): Upravljanje vodnim resursima Srbije, Institut za vodoprivredu, Beograd

Metrika predmeta

                                                                     ECTS                                                       

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.