Skip to main content

Mehanizacija stočarske proizvodnje

Šifra

450603

Naziv predmeta

Mehanizacija stočarske proizvodnje

Nastavnik

Doc.dr Milorad Đokić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Poljoprivredna mehanizacija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Poljoprivredna mehanizacija

Opis predmeta

Cilj

Znanja pri izboru, primjeni mašina i uređaja u stočarstvu, definisanje optimalnih tehničko-tehnoloških parametara proizvodnje izboru najprikladnijeg rešenja gradnje i opremanja stočarskih objekata prema vrstama i kategorijom gajenih životinja, primjeni savremenih tehničkih sistema i sistema automatskog upravljanja, vještine izbora optimizacije i korišćenja tehničkih riješenja u sprovođenju proizvodnih procesa u stočarstvu.

Ishod učenja na nivou predmeta

Znanja iz oblasti tehničkih riješenja proizvodnih objekata, mašina i uređaja prema vrsti proizvodnje higijene životne sredine domaćih životinja, principa adaptacije, njege domaćih životinja smještaja i držanja domaćih životinja. Na kraju modula student treba da bude osposobljen za:

Izbor najpovoljnijih tehničko-tehnoloških riješenja držanja gajenih životinja u svim vidovima proizvodnje.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Tehničko tehnološke karakteristike objekata u stočarstvu; Funkcionalnost dijelova objekata i njihova namjena; Konstruktivni djelovi objekata i primjenjeni materijali; Tehnički sistemi uređaja različitih namjena u stočarskim objektima; Tehnički i automatski sistemi za mužu i postupke sa mlijekom, izmuzišta tipovi i oprema roboti za mužu krava; mašine i uređaji za obardu i korišćenje tečnog i čvrstog stajnjaka; Ventilacioni sistemi i uređaji za prečišćavanje stajskog vazduha; sistemi automatskog upravljanja; Zaštita životne sredine.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada idejnih riješenja za pojedine proizvodne pravce

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom.

Literatura-obavezna

  1. Radivojević D., Topisirović G., Stanimirović N. (2004) Mehanizacija stočarske proizvodnje, Univerzitetski udžbeni, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Radivojević D. (2002): Mehanizacija pripreme stočne hrane, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Poljoprivreda

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

               

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.