Skip to main content

Mehanizacija biljne proizvodnje

Šifra

450602

Naziv predmeta

Mehanizacija biljne proizvodnje

Nastavnik

Doc.dr Milorad Đokić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Poljoprivredna mehanizacija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Poljoprivredna mehanizacija

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

znanja/razumevanja tehničkog opisa, fizičkih zakonitosti tehnološkog procesa rada sredstava poljoprivredne mehanizacije u biljnoj proizvodnji, kao i formiranja kritičkog mišljenja na bazi stečenog znanja.

Ishod učenja na nivou predmeta

Usvajanje vještina za pravilan izbor i primenu sredstava poljoprivredne mehanizacije, racionalnu organizaciju rada i ekonomičnu eksploataciju u biljnoj proizvodnji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Mehanizacija ratarske i povrtarske proizvodnje (mašine i postupci za obradu zemljišta, mešine i postupci za sjetvu i sadnju, mašine i postupci za đubrenje, mašine i postupci za njegu i zaštitu biljaka, mašine i postupci za ubiranje, tehnička sredstva i postupci za transport, tehnički sistemi i postupci za navodnjavanje). Mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje ( mašine i postupci za sadnju, mašine i postupci za negu i zaštitu biljaka, mašine i postupci za transport, tehnički sistemi i postupci za navodnjavanje).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad.

Metode izvođenja nastave

Teoretska  i praktična nastavu kombinaciji sa interaktivnom nastavom

Literatura-obavezna

  1. Urošević M., Živković M. (2010); Mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd;
  2. Pajić, M. (2017): Mehanizacija u hortikulturi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  3. Urošević, M., Dimitrijević, A. (2016): Mašine za primenu pesticida, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)  

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

50

/

               

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.