Skip to main content

Medicinska i razvojna psihologija

Šifra

322402

Naziv predmeta

Medicinska i razvojna psihologija

Nastavnik

prof.dr Rosa Šapić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Psihijatrija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je osnovna edukacija iz medicinske i razvojne psihologije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su osposobljeni da:

- razumiju pojmove i teorije u razvojnoj psihologiji,

- prepoznaju osnovne karakteristike svih razvojnih faza,

- adekvatno sagledaju razvoj pojedinca,

- koncipiraju nacrte istraživanja u medicinskoj i razvojnoj psihologiji.    

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Mentalne funkcije čovjeka i njihov razvoj, struktura ličnosti; Psihologija bolesnog čovjeka, odnos bolesnika prema bolesti i odnos bolesnik-medicinska sestra-ljekar; Psihologija razvojnog doba i starenja; Osnovi psihoterapije; Mentalna higijena i psihološki problemi u djetinjstvu i adolescenciji i uloga porodice i škole; Psihologija seksualnosti; Psihologija menopauze i starosti; Uloga socijalnog okruženja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci.

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, vježbe, pedagoške radionice, analiza praktičnih primjera.

Literatura-obavezna

1.Desimirović V., Medicinska psihologija sa osnovama psihopatologijeIP „Nauka“ Beograd, 1997

2.Stojiljković Srboljub, Psihijatrija sa medicinskom psihologijom: Medicinska knjiga.- Beograd, 1986

3.Glavan Ivo, Živčane bolesti: dijagnostika i terapijaMedicinska knjiga.- Beograd:, 1957

Literatura-preporučena

1.Berger J., Mitić M., Klinička psihologija Cenar za primenjenu osihologiju, Beograd 2009.

2. Rot N., Opšta psihologija, Zavod za udžbenike Beograd, 2010.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

Individualno učenje

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.