Skip to main content

Matematika

Šifra

110103

Naziv predmeta

Matematika

Nastavnik

Doc.dr Zoran Jasak

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Matematika

Uža naučna oblast

Matematička analiza i primjene

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu razumijevanje osnovnih elemenata više matematike-diferencijalnog, integralnog računa, kombinatorike i verovatnoće i linearne algebre.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Predmet treba da omogući studentu primjenu stečenih znanja u definisanju, proučavanju i upravljanju  procesima i sistemima u nauci i poljoprivrednoj struci.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Linearna algebra i analitička geometrija, teorija funkcija jedne i dve nezavisno promenljive, diferencijalni i integralni račun, kombinatorika i vjerovatnoća, uvod u finansijsku matematiku, diferencijalne jednačine prvog reda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati tematske jedinice sa teorijske nastave.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima i praktičnim zadacima.

Literatura-obavezna

  1. Vinčić, M., Stojanović, N. (2015): Matematika za studente poljoprivrednog fakulteta, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Banja Luka
  2. Andrijević, D., Jelić, M. (2013): Matematika 1, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Stepanović, V., Linta, A., Pajić, V., Spasić, Z., Radovanović, D., Dudić, D., Kozoderović, J. (2012): Zbirka zadataka iz matematike 1, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

                   

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.