Skip to main content

Makroekonomija

Šifra

521302

Naziv predmeta

Makroekonomija

Nastavnik

Doc.dr Radovan Živković

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Teorijska ekonomija

Opis predmeta

Cilj

Da studentima Agroekonomskog odsjeka pruži produbljen uvid u savremenu makroekonomsku teoriju i politiku. Na taj način studenti će imati uvid u sadržinu aktuelnih teorijskih doprinosa ekonomskoj nauci, što će pružiti koherentnu sliku strukture i funkcionisanja bilo koje savremene tržišne privrede koja djeluje u demokratskom političkom okruženju.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

    1. znanja/razumijevanja makroekonomskog računovodstva i osnovnih agregata po SNA metodologiji, strukture i funkcionisanja finansijskih tržišta, te njihove makroekonomske implikacije, karaktera, instrumenata i dometa monetarno-kreditne i fiskalne politike, teorije i politike makroekonomske stabilizacije, privrednog rasta i razvoja;
  1. vještina: praćenja i tumačenja osnovnih makroekonomskih agregata, poznavanja mjera i instrumenata monetarno-kreditne i fiskalne politike, poznavanja i praćenja makroekonomske i dinamike u zemlji i svijetu, sagledavanja uloge agrobiznisa u politici makroekonomske stabilizacije, poznavanja savremenih teorija privrednog rasta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Makroekonomski agregati i njihovo mjerenje, Finansijsko tržište i makroekonomija, Tržište rada i nezaposlenost,  Novac i tražnja za novcem, Ponuda novca i monetarna politika, Inflacija, Privredni ciklusi, Stabilizaciona makroekonomska politika, Dometi politike upravljanja tražnjom, Teorija i politika privrednog rasta, Realni devizni kurs, Platni bilans.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada numeričkih primera modela ekonomskog rasta, stabilizacije (multiplikatori, akcelerator, modeli rasta, dinamičke jednačine makroekonomske ravnoteže).

Metode izvođenja nastave

Časovi predavanja, koji se prvenstveno sastoje od ex catedra izlaganja gradiva uz pomoć tehničkih sredstava (video bim,  internet), uz mogućnost povremenog angažovanja boljih studenata za samostalne prezentacije; izrada numeričkih primjera i zadataka, vođenom metodom. 

Literatura-obavezna

    1. N. Gregori Mankju (N. Gregory Mankiw) (2005): Principi ekonomije. 3 izd., original izdanje Harvard University Press. prevod na srpski izdanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu. poglavlja  23-31.
    2. Veličković D. (2009): Makroekonomija, Univerzitet Sigidunum, Beograd

Literatura-preporučena

1.Paraušić V. (2014): Konkurentnost agroprivrede Srbije, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

30

15

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.