Skip to main content

Laboratoriska diagnostika poremećaja metabolizma

Šifra

310507

Naziv predmeta

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Nastavnik

Prof. dr Petar Čanović

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Opšta biohemija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje šireg znanja iz oblasti laboratorijske dijagnostike i praćenja terapije najučestalijih hroničnih bolesti.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti  će biti osposobljeni da interpretiraju rezultate analiza koje se primenjuju

u dijagnostikovanju poremećaja metabolizma i funkcije vitalnih organa,  kao i da

prate farmakološke i nefarmakološke efekte terapije hroničnih bolesti. 

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 • Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma ugljenih hidrata
 • Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma  lipida
 • Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma  proteina i amino kiselina
 • Laboratorijska dijagnostika poremećaja važnih neorganskih elemenata u organizmu čoveka
 • Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma hormona
 • Laboratorijska dijagnostika poremećaja funkcije bubrega, jetre i gastrointestinalnog trakta.
 • Upoznavanje sa preporukama nacionalnih i međunarodnih organizacija, koja se odnose na tumačenje laboratorijske dijagnostike i praćenje hroničnih bolesti
 • Značaj preanalitičkih i analitičkih varijacija u određivanju biohemijskih parametara kroz primere iz prakse.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilsutrovana slajdovima, analiza slučajeva iz prakse, diskusija.

Literatura-obavezna

 1. Spasić S., Jelić-Ivanović Z., Spasojević-Kalimanovska V.: Medicinska biohemija. Beograd: autori,2004.
 2. Zeljković A, Stefanović A, Vekić J, Ninić A. Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma. Univerziet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2017.

Literatura-preporučena

 1. Marksove osnove medicinske biohemije- klinički pristup, M, Lieberman, A. D. Marks, C. Smith, Data status, Beograd, 2008..
 2. Osnovi medicinske biohemije, T. Todorović, T. Stojanović, M. Babić. IŠ Stručna Knjiga, Beograd, 2002

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

/

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.