Skip to main content

Nastavni plan 2021/22.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PSIHOLOGIJE

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

I  GODINA

1.

P1RPNS

Razvoj psihologije kao nauke i struke

1

O

30

   

2

   

30

60

3

90

2.

P1MPI

Metodologija psiholoških istraživanja

1

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

3.

P1PP

Psihologija percepcije

1

O

60

15

 

4

1

 

75

105

6

180

4.

P1SP1

Statistika u psihologiji 1

1

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

5.

P1FCNS1

Fiziologija centralnog nervnog sistema 1

1

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

6.

P1EJ1

Engleski jezik 1

1

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

7.

P2UKP

Učenje i kognitivni procesi

2

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

8.

P2ME

Motivacija i emocije

2

O

60

15

 

4

1

 

75

105

6

180

9.

P2SP2

Statistika u psihologiji 2

2

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

10.

P2EJ2

Engleski jezik 2

2

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

11.

P2FCNS2

Fiziologija centralnog nervnog sistema 2

2

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

Ukupno časova

465

180

45

46

690

1110

60

1800

II  GODINA

12.

P3URP

Uvod u razvojnu psihologiju

3

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

13.

P3OPP

Osnovi pedagoške psihologije

3

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

14.

P3PSM1

Psihometrija 1

3

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

15.

P3PMZ

Psihologija mentalnog zdravlja

3

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

16.

 

Izborni blok 1

3

I

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

17.

P4PL

Psihologija ličnosti

4

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

18.

P4RP

Razvojna psihologija

4

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

19.

P4PSM2

Psihometrija 2

4

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

20.

P4OSP

Osnovi socijalne psihologije

4

O

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

21.

 

Izborni blok 2

4

I

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

Ukupno časova

405

165

120

46

690

1110

60

1800

 

  

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO  ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

III  GODINA

22.

P5OP

Opšta psihopatologija

5

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

23.

P5OOP

Osnovi organizacijske psihologije

5

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

24.

P5UKP

Uvod u kliničku psihologiju

5

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

25.

P5EMT

Eksperimentalne metode i tehnike

5

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

26.

P5SP

Socijalna psihologija

5

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

27.

 

Izborni blok 3

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

28.

P6RP

Razvojna psihopatologija

6

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

29.

P6OPS

Osnovi psihoterapije i savetovanja

6

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

30.

P6PRO

Psihologija rada i organizacije

6

O

45

15

 

3

1

 

60

120

6

180

31.

P6PP

Pedagoška psihologija

6

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

32.

 

Izborni blok 4

6

I

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

Ukupno časova

450

180

60

46

690

1110

60

1800

IV  GODINA

33.

P7KP1

Klinička procjena 1

7

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

34.

P7PPM

Psihoterapijski pravci i modeli

7

O

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

35.

P7PMOR

Psihologija međuljudskih odnosa na radu

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

36.

P7EPSP

Etika psihološke stručne prakse

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

37.

P7EOI

Evaluacija obrazovnih ishoda

7

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

38.

 

Izborni blok 5

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

39.

P8KP2

Klinička procjena 2

8

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

40.

P8MKT

Marketing

8

O

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

41.

P8MO

Menadžment u obrazovanju

8

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

42.

 

Izborni blok 6

8

I

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

43.

P8SP

Stručna praksa

8

O

 

60

   

4

 

60

90

5

150

44.

P8ZR

Završni rad

8

O

   

75

   

5

75

105

6

180

Ukupno časova

375

195

135

47

705

1095

60

1800

                                 

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO  ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

     

 

IZBORNI BLOK 1

16.

P3KV

Komunikacione vještine

3

I

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

16.

P3PH

Psihologija humora

3

I

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

IZBORNI BLOK 2

21.

P4PP

Psihologija porodice

4

I

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

21.

P4KPV

Kriminologija sa penologijom i viktimologijom

4

I

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

IZBORNI BLOK 3

27.

P5VP

Vojna psihologija

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

27.

P5SR

Stres na radu

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 4

32.

P6PSD

Psihopatologija-specijalni deo

6

I

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

32.

P6ZP

Zdravstvena psihologija

6

I

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

IZBORNI BLOK 5

38.

P7JZ

Javno zdravlje

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

38.

P7PZ

Psihologija u zajednici

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 6

42.

P8IK

Intervencije u krizi

8

I

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

42.

P8RK

Razvoj kurikuluma

8

I

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

 

P-predavanja; V-vježbe; D-DON-drugi oblici nastave (seminari, istraživački rad, terenska nastava, dobrovoljni rad, seminarski rad, projekti, radionice, studije slučaja);

SRS- samostalni rad  studenta; O-obavezni predmet; I-izborni predmet

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.