Skip to main content

Nastavni plan 2023/24.

AGROEKONOMIJA

 

I  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

1.

140204

Hemija

1

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

2.

110103

Matematika

1

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

3.

620104

Engleski jezik 1

1

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

4.

540901

Ruralna sociologija

1

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

5.

410112

Ratarstvo i povrtarstvo

1

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

6.

620106

Engleski jezik 2

2

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

7.

521301

Osnovi ekonomije

2

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

8.

420101

Stočarstvo

2

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

9.

410201

Voćarstvo i vinogradarstvo

2

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

10.

450105

Statistika

2

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

Ukupno časova

390

255

30

45

675

1125

60

1800

 

II  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

11.

450601

Poljoprivredna mehanizacija

3

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

12.

521302

Makroekonomija

3

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

13.

521303

Nacionalna ekonomika

3

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

14.

521005

Teorija troškova sa kalkulacijama

3

O

75

45

 

5

3

 

120

210

11

330

15.

450506

Osnovi prehrambene tehnologije

4

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

16.

450106

Ekonomika poljoprivrede

4

O

45

15

30

3

1

2

90

150

8

240

17.

521501

Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje

4

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

18.

521007

Osnovi finansija

4

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

19.

450111

Kvantitativni metodi za menadžere

4

O

30

30

30

2

2

2

90

150

8

240

Ukupno časova

390

225

75

46

690

1110

60

1800

                               

 

 

III  GODINA 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO  ČASOVA

Pred

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

20.

450120

Menadžment poslovnih sistema u poljoprivredi

5

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

21.

521008

Finansijsko i poljoprivredno računovodstvo

5

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

22.

450122

Menadžment biljne proizvodnje

5

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

23.

 

Izborni blok 1

5

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

24.

450123

Menadžment stočarske proizvodnje

6

O

30

30

30

2

2

2

90

150

8

240

25.

450121

Farm menadžment

6

O

30

30

30

2

2

2

90

150

8

240

26.

 

Izborni blok 2

6

I

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

27.

 

Izborni blok 3

6

I

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

Ukupno časova

315

210

135

44

660

1140

60

1800

 

IV  GODINA 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO  ČASOVA

Pred

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

28.

521003

Finansijska analiza poslovanja

7

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

29.

450107

Planiranje u agrobiznisu

7

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

30.

550804

Poslovno pravo

7

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

31.

 

Izborni blok 4

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

32.

 

Izborni blok 5

7

I

30

15

 

2

1

 

45

135

6

180

33.

450119

Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda

8

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

34.

 

Izborni blok 6

8

I

30

30

15

2

2

1

75

135

7

210

35.

 

Izborni blok 7

8

I

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

36.

450110

Stručna praksa

8

O

 

60

   

4

 

60

90

5

150

37.

ZR- AE

Završni rad

8

O

   

45

   

3

45

75

4

120

Ukupno časova

285

270

75

42

630

1170

60

1800

                               

 

IZBORNI BLOKOVI

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO  ČASOVA

Pred

Vježbe

DON

Ned.

Ukup

SRS

P

V

D

IZBORNI BLOK 1

23.

420102

Govedarstvo

5

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

23.

420105

Organska stočarska proizvodnja

5

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

IZBORNI BLOK 2

26.

410113

Organska biljna proizvodnja

6

I

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

26.

410114

Industrijsko bilje

6

I

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

IZBORNI BLOK 3

27.

521304

Međunarodni ekonomski odnosi

6

I

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

27.

540902

Sociologija menadžmenta

6

I

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

IZBORNI BLOK 4

31.

450504

 Prerada mlijeka

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

31.

450505

 Autohtoni mliječni proizvodi

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

IZBORNI BLOK 5

32.

550803

Poljoprivredno zakonodavstvo

7

I

30

15

 

2

1

 

45

135

6

180

32.

550802

Osiguranje u poljoprivredi

7

I

30

15

     

2

1

 

45

135

6

180

IZBORNI BLOK 6

34.

450108

Menadžment poljoprivrednog savjetodavstva

8

I

30

30

15

2

2

1

75

135

7

210

34.

521002

Finansijski menadžment

8

I

30

30

15

2

2

1

75

135

7

210

IZBORNI BLOK 7

35.

521004

Poslovne finansije

8

I

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

35.

521006

Bankarski i berzanski menadžment

8

I

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

P-predavanja; V-vježbe; D-DON-drugi oblici nastave (seminari, istraživački rad, terenska nastava, dobrovoljni rad, seminarski rad, projekti, radionice, studije slučaja); O-obavezni predmet; I-izborni predmet.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.