Skip to main content

Korišćenje i zaštita voda u poljoprivredi

Šifra

410303

Naziv predmeta

Korišćenje i zaštita voda u poljoprivredi

Nastavnik

Prof. dr Nevenka Đurović

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Melioracija zemljišta

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Nauka o zemljištu

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta uključuje sticanje znanja iz poglavlja organizacije vodoprivredne službe i zakonske regulative, mogućnosti korišćenja površinskih i podzemnih voda u poljoprivredi, zaštita voda i zaštita od voda u poljoprivredi.

Cilj uključuje ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama: projektovanjem, održavanjem i upravljanjem meliorativnim objektima za zahvatanje površinskih i podzemnih voda, objekata za zaštitu od voda i zaštitu voda.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju modula student treba da pokaže detaljno razumjevanje osnovnih pojmova o organizaciji vodoprivredne službe i zakonskoj regulativi, o mogućnostima korišćenja površinskih i podzemnih voda u poljoprivredi, o zaštiti voda i zaštiti od voda u poljoprivedi. Student stiče znanja i vještine za ekonomično korišćenje prirodnih resursa u skladu sa principima održivog razvoja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod. Korišćenje voda u poljoprivredi: oblici postojanja voda, vodni režimi, vodni resursi, karakteristike vodostaja i proticaja, temperatura vode, pojava leda, nanos, zahvatanje površinskih voda. Korišćenje površinskih voda: snabdjevanje seoskih domaćinstava, ribnjaci navodnjavanje. Korišćenje podzemnih voda: kretanje podzemnih voda, jednačina stacionarnog strujanja podzemnih voda, kapacitet izvorišta, bunari prognoza režima podzemnih voda. Zaštita od voda u poljoprivredi: organizacija odbrane od poplava, odbrambeni nasipi, uloga šumskih pojasa. Zaštita voda: izvori zagađivača, kontrola kvaliteta, prirodna regeneracija voda, zaštita površinskih voda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

  1. Vodni režim i zahvatanje površinskih voda
  2. Zaštita od vode u poljoprivredi
  3. Zaštita voda u poljoprivredi..

Izrada seminarskog rada

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom.

Literatura-obavezna

  1. Bošnjak Đ. (1999): Navodnjavanje poljoprivrednih useva, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

2. Dulić, Z., Rašković, B. (2018): Zaštita i biomonitoring vodih sistema, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.Grupa autora (2009): Upravljanje vodnim resursima Srbije, Institut za vodoprivredu, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Teorija

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.