Skip to main content

Komunikacione vještine

Šifra

500606

Naziv predmeta

Komunikacione vještine

Nastavnik

Prof.dr Danijela Petrović

Status predmeta

Izborni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • osnovnim pojmovima u psihologiji komunikacije
  • osnovnim principima uspješne komunikacije
  • asertivnim modelom komunikacije
  • značajem komunikacije u radu psihologa
  • tehnikama i vještinama potrebnim za uspješnu komunikaciju sa pojedincima i u grupi.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će po završetku kursa biti osposobljeni da:

  • razumiju važnost komunikacije u interpersonalnim i profesionalnim odnosima
  • razumiju komunikacioni proces i teškoće koje u njemu nastaju
  • primjene osnovne tehnike i vještine u komuniciranju
  • prepoznaju značaj komunikacije u radu psihologa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovni komunikološki pojmovi; Teorije komunikacije; Komunikacioni proces; Verbalna komunikacija; Neverbalna komunikacija; Važnost komunikacije za interpersonalne odnose; Teškoće i konflikti u komunikaciji; Vještine uspješne komunikacije sa pojedincem; Asertivnost i tehnike asertivnog ponašanja; Pravila u komunikaciji; Aktivno slušanje, usklađenost i empatija; Komunikacija u grupi; Značaj komunikacije u radu psihologa; Poslovno komuniciranje; Masovne komunikacije.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Petrović, D.S. (2018), Umešnost komuniciranja, teorijski i praktični aspekti, CLIO, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Bjekić, D. (2007), Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja, Tehnički fakultet, Čačak.

2.Tabs, S. (2010), Komunikacija, principi i konteksti, CLIO, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

/

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

15

/

20

15

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.