Skip to main content

Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje

Šifra

521501

Naziv predmeta

Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje

Nastavnik

Prof.dr Ljiljana Jović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Trgovina, turizam i hotelijerstvo

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o  trgovinskom poslovanju, odnosno poznavanje okruženja i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, način donošenja odluka, međunarodna trgovina, trgovinska regulativa.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Razvijene analitičke sposobnosti i sposobnost preuzimanja odgovornosti u donošenju  odluka u trgovinskom poslovanju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Poslovno okruženje. Međunarodne ekonomske integracije, domaće i međunarodne institucije. Poznavanje i kontrola robe. Transakcioni troškovi, trgovačke marže i rizici. Modeli i načini donošenje odluka. Državna regulativa i efekti na trgovinsko poslovanje. Spoljnotrgovinski, devizni i platni bilans. Evidencija,  dokumentacija i trgovinske kalkulacije. Analiza trgovinskog poslovanja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Analiza i ocjena kvaliteta okruženja. Obračun transakcionih troškova i trgovačkih marži. Analiza studija slučaja i analiza uticaja državne regulative na trgovinske transakcije. Izrada trgovačkih kalkulacija.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava uz korišćenje interaktivnih metoda. Ocjena rada na osnovu izabranih kriterijuma i realizaciju praktične nastave i prezentaciju istraživanja.

Literatura-obavezna

  1. Zarić, V. (2008): Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje – U pripremi za štampu. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd, str. 1-334.
  2. Kuzman B. (2014): Spoljnotrgovinska razmena agroindustrijskih proizvoda Republike Srbije i zemalja regiona, Instittu za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.