Skip to main content

Klinička procjena 2

Šifra

500507 

Naziv predmeta

Klinička procjena 2

Nastavnik

Doc.dr Tanja Panić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Klinička procjena 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

- procjenom i mjerenjem ličnosti

- najpoznatijim testovima za procjenu ličnosti

- procjenom ličnosti u kliničkoj praksi

- procedurama zadavanja i interpretacije testovnog materijala

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti osposobljeni da:

- razumiju prirodu, principe i ciljeve procjene ličnosti

- prepoznaju savremene mjerne instrumente procjene ličnosti

- primjene tehnike u kliničkoj procjeni

- zadaju, obrade i interpretiraju testovne materijale

- integrišu dobijene podatke u vidu psihološkog nalaza

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Priroda i ciljevi kliničke procjene; Uvod u oblast procjenjivanja ličnosti; Samoopisne tehnike; MMPI- Minesota multifazni inventar ličnosti; NEO-PI-R inventar ličnosti; TCI inventar ličnosti; BOL-bazični oslonci ličnosti; Projektivne tehnike; TNR- test nedovršenih rečenica; Mahover test- crtež ljudske figure; Roršarhov metod; TAT-test tematske apercepcije; Neuropsihološka procjena; Integracija podataka, procjenjivanje više osobina pomoću više metoda;  Pisanje psihološkog nalaza i mišljenja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Interaktivna nastava u manjim grupama sa demonstracijom testovnog materijala. Proces zadavanja, obrade i interpretacije testova koji se obrađuju u teorijskoj nastavi.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja i vježbe sa demonstracijom testovnog materijala, praktični rad, diskusija, rad u maloj grupi.

Literatura-obavezna

1. Berger, J. (2014), Psihodijagnostika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.