Skip to main content

Intervencije u krizi

Šifra

500508

Naziv predmeta

Intervencije u krizi

Nastavnik

Doc. dr Lidija Vasiljević

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Psihologija mentalnog zdravlja i Osnovi psihoterapije i savjetovanja

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Studenti će steći znanje o:

  • psihološkim teorijama krize
  • ciljevima i načinu sprovođenja intervencija u krizi
  • savremenim tehnikama kriznog intervenisanja

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će ovladati:

  • znanjima o kriznim događajima i teorijama krize
  • vještinama kriznog intervenisanja
  • strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama
  • bazičnim tehnikama intervencija u krizi
  • znanjima o razlikama između krizne intervencije i psihoterapije

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Krizni događaji i vrste kriza; Teorije krize; Strategije i vještine prevazilaženja; Razvoj kriznih intervencija; Tehnike kriznog intervenisanja; Specifičnosti metode u odnosu na psihoterapiju i savjetovanje; Sažeta psihološka integracija traume; Psihološka prva pomoć; Modeli kriznog intervenisanja kod pojedinca; Modeli kriznog intervenisanja u grupi; Efikasnost tretmana; Uloga psihologa; Edukacija i supervizija za intervencije u krizi; Teškoće pomagača - sindrom sagorijevanja; Centri za intervencije u kriznim situacijama u našoj zemlji.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbe demonstracije i igranje uloga.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, demonstracijske vježbe sa igranjem uloga, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Vlajković, J.  (2005) Životne krize i njihove prevazilaženje, IP „Žarko Albulj“, Beograd.

Literatura-preporučena

1. Vlajković, J. (2010), Od žrtve do preživelog, IP „Žarko Albulj“, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.