Skip to main content

Hemija

Šifra

140204

Naziv predmeta

Hemija

Nastavnik

Doc.dr Dušan Paunović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Neorganska i nuklearna hemija

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumijevanja opšte hemije, hemije nekih elemenata kao i važnijih organskih jedinjenja, hemijskog sastava živih bića, sastava i hemijskih osobina zemljišta, đubriva i đubrenja, hemijskih sredstava za zaštitu biljaka.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će steći osnovna znanja o hemijskom sastavu živih bića, zemljišta, đubriva i sredstava za zaštitu biljaka (pesticida). Shvatiće značaj primjene raznih hemijskih sredstava u poljoprivredi i upoznati se sa negativnim efektima primjene đubriva i pesticida na životnu sredinu. Studenti će biti osposobljeni za osnovne analize biljaka, zemljišta i đubriva i osnovne proračune iz oblasti agrohemije.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Opšta hemija i hemija nekih elemenata: građa materije i atoma, tipovi hemijske veze, hemijske reakcije, rastvori; Važnija organska jedinjenja: ugljovodonici, alkoholi, aldehidi i ketoni, karbonske kiseline i estri; Hemijski sastav biljnih i životinjskih organizama: ugljeni hidrati, lipidi, bjelančevine, nukleinske kiseline, enzimi i vitamini; Osnovni fiziološki procesi u organizmu biljaka: voda u biljkama, fotosinteza, disanje biljaka, mineralna ishrana biljaka; Hemija zemljišta: sastav zemljišta, sadržaj i oblici hranljivih elemenata u zemljištu, reakcija zemljišta, puferna sposobnost zemljišta; Đubriva i đubrenje: đubriva i njihova podjela, utvrđivanje potrebne količine đubriva, uticaj đubriva na životnu sredinu; Hemija sredstava za zaštitu biljaka: pesticidi i njihova podjela, uticaj primjene pesticida na životnu sredinu.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Upoznavanje sa radom u laboratoriji; Rastvori;  Kvalitativna hemijska analiza.

Metode izvođenja nastave

Od metoda izvođenja nastave koriste se klasična predavanja i laboratorijske vježbe.

Literatura-obavezna

1.Štajner, D., Kervešan, S. (2014): Hemija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad.

2.Bojanić, V., Kervešan, S., Štajner, D., Čegar, N. (2003): Hemija-2 izdanje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Banja Luka.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.