Skip to main content

Genetika

Šifra

 420106

Naziv predmeta

Genetika

Nastavnik

Prof. dr Milivoje Ćosić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Nauka o životinjama i mlijeku

Uža naučna oblast

Stočarstvo

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja o osnovnim principima nasleđivanja osobina, o izvorima genetičke varijabilnost, o replikaciji, transkripciji, translaciji, ekspresiji i regulaciji aktivnosti gena, kao i o distribuciji gena i alela u populaciji, kao i izračunavanje i analiziranje genetskih parametara i njihovo praktično primjenjivanje u oceni priplodne vrednosti i efekata selekcije.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže poznavanje i razumjevanje osnovnih principa genetike, ekspresije gena, mutacija i genske regulacije, kao i metoda procjene heritabilnosti, ponovljivosti i povezanosti osobina, metoda selekcije i procene uspjeha selekcije. Stečena znanja iz genetike studentu  treba da posluže kao osnova za dalji praktični rad u oplemenjivanju domaćih i gajenih životinja i biljaka. Takođe, student treba da bude obučen za primjenu  metoda timskog rada u usvajanju  materijala predmeta,  razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja o sadržaju koji proučava, prezentaciji stečenih znanja, usmenu i pismenu procjenu ishoda učenja predmeta i procjenu odvijanja nastavnog procesa u toku realizacije predmeta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet je podeljen na nekoliko poglavlja i podpoglavlja: 1. Transmisiona genetika (Geni, genotip fenotip; Monohibridi, dihibridi; Multipli aleli; Interakcija gena; Letalni geni; Vezani geni i rekombinacije kod eukariota; determinacija pola), 2. Molekularna genetika (Nukleinske kiseline; Hromozomi, Replikacija DNK; Transkripcija, Genetički kod i translacija; Genska regulacija; 3. Mutacije, (Mutacije gena, Promjene u strukturi i broju hromozoma), 4. Citoplazmatično nasleđivanje (Nasleđivanje vezano za mitohondrije i plastide, Materinski efekat), 5. Determinacija pola. 6. Kvantitativna genetika (Nasleđivanje; Komponente varijabilnosti; Heritabilnost), 7. Populaciona genetika (Genetička ravnoteža populacije; Promjene frekvencije gena u populaciji). 8 Utvrđivanja stepena srodstva i inbridinga i primjena različitih metoda selekcije. 9. Utvrđivanje koeficijenta srodstva i inbridinga;  10. Izračunavanje efekata selekcije i promene u generaciji potomaka; 11. Procjena priplodne vrijednosti individua različitim metodama i modelima i primjena u selekciji domaćih životinja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Prepoznavanja tipova nasleđivanja osobina domaćih životinja i biljaka, korišćenja metoda i pravila genetičke vjerovatnoće u praktičnom nasleđivanju, primjene principa i metoda populacione genetike u oplemenjivanju i odgajivanju, kao i  korišćenja i primjene metoda statistike u genetičkim istraživanjima.

Metodske jedinice sa predavanja biće obrađene kroz zadatke i primjere.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima.

Literatura-obavezna

  1. Đedović, R. (2011): Genetika domaćih i gajenih životinja (prektikum), Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Šurlan-Momirović Gordana, Rakonjac Vera, Prodanović S., Živanović T. (2005): Genetika i oplemenjivanje biljaka – praktikum, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd;

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.