Skip to main content

Fiziologija centralnog nervnog sistema 1

Šifra

310401

Naziv predmeta

Fiziologija centralnog nervnog sistema 1

Nastavnik

Prof. dr Dimitrije Nikolić 

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Neurologija (uključujući i psihofiziologiju)

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o:

  • strukturi i funkcijama nervnog sistema,
  • osnovnim, kontrolnim i integrativnim sistemima regulacije funkcija u organizmu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Usvajanje znanja o:

  • anatomiji i funkciji nervnog sistema,
  • fiziološkim osnovama psihičkih procesa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Centralni i periferni nervni sistem; Razvoj centralnog nervnog sistema; Sazrijevanje centralnog nervnog sistema i procesi mijelinizacije; Dijelovi i građa nervnog sistema; Tipovi ćelija u nervnom sistemu; Neuron i sinapsa; Moždano stablo – anatomija i funkcije; Međumozak– anatomija i funkcije; Mali mozak – anatomija i funkcije; Veliki mozak – anatomija i funkcije; Čeoni režanj – anatomija i funkcije; Tjemeni režanj – anatomija i funkcije; Slepoočni režanj- anatomija i funkcije; Potiljačni režanj – anatomija i funkcije; Anatomija i funkcije čulnih organa.

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati obradu tematskih jedinica sa predavanja.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, laboratorijske vježbe, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Guyton, A. (2003), Medicinska fiziologija, Medicinska knjiga, Beograd (odabrana poglavlja).

2. Kibble J.D, Halsey C.R.: (2013), Medicinska fiziologija: klinički kontekst, Data status, Beograd.

Literatura-preporučena

1. Pašić, M. (2007), Fiziologija nervnog sistema, Naučna knjiga, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

25

5

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.