Skip to main content

Fitoterapija

Šifra

310516

Naziv predmeta

Fitoterapija

Nastavnik

Doc. dr Isidora Milanović

Status predmeta

Obavezni

Godina

V

Semestar

9

Uslov

Farmakognozija  2

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Predmet pruža osnovna znanja o fitoterapiji, njenom mestu i ulozi u sistemu primarne zdravstvene zaštite i samomedikaciji. Upoznaje studente sa lijekovima i dijetetskim preparatima koji kao aktivne komponente sadrže biljne droge ili preparate biljnih droga. Stiču se znanja o biljnim lijekovima, opravdanosti njihovog korišćenja za oporavak, očuvanje i unapređenje zdravlja. Student ovladava znanjima o racionalnoj fitoterapiji i primeni fitopreparata.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon položenog ispita student treba da poznaje istorijat tradicionalne medicine i fitoterapije, zna osnovne principe savremene fitoterapije, poznaje aktivne komponente biljnih lijekova i mehanizme njihovog delovanja. Poznaje i samostalno izvodi procedure za obezbeđivanje i kontrolu kvaliteta aktivnih komponenata i biljnih lijekova. Poznaje indikacije, kontraindikacije, neželjene reakcije i interakcije biljnih lijekova. Osposobljen je da pruži pacijentima validnu i odgovornu informaciju i savet o upotrebi biljnih lijekova i preparata sa biljnim izolatima. Ima kritički odnos prema marketinškim prikazima biljnih lijekova. Sposoban je da proceni odnos korist/šteta u primeni pojedinih biljnih lijekova.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Fitoterapija i primene biljnih droga. Definisanje pojma samolečenja (samomedikacije) i uloge i značaja biljnih lijekova. Definisanje pojmova lijekova koji kao aktivne komponente sadrže biljne droge ili preparate biljnih droga (biljnih lijekova) i upoznavanje sa odgovarajućim zakonskim propisima. Vrste biljnih lijekova. Obezbeđivanje kvaliteta biljnih lijekova. Osnovne informacije o ostalim biljnim proizvodima od značaja za medicinu i farmaciju. Primena biljnih lijekova kod funkcionalnih poremećaja i oboljenja nervnog sistema. Primena biljnih lijekova kod funkcionalnih poremećaja i oboljenja kardiovaskularnog sistema. Primena biljnih lijekova kod poremećaja metabolizma, biljni imunostimulatori i adaptogeni. Primena biljnih lijekova kod funkcionalnih poremećaja i oboljenja renalnog sistema. Biljni lijekovi sa antiinflamatornim delovanjem. Primena biljnih lijekova kod funkcionalnih poremećaja i oboljenja respiratornog sistema. Primena biljnih lijekova kod funkcionalnih poremećaja i oboljenja  reproduktivnog sistema. Primena biljnih lijekova kod funkcionalnih poremećaja i oboljenja gastrointestinalnog trakta. Primena biljnih lijekova kod funkcionalnih poremećaja i oboljenja jetre i žučnog sistema. Primena lijekovitog bilja u dermatologiji. Dijetetski i kozmetički proizvodi na bazi biljnih sirovina. Biljni antimikrobni agensi. Biljni antioksidansi. Biljni citostatici i antitumorni agensi

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Iteraktivna predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima sa različitim oblicima diskusije.

Literatura-obavezna

 

  1. Kovačević N.: Osnovi farmakognozije,Nauka, Beograd 2000.

Literatura-preporučena

  1. Jančić (2002) Botanika farmaceutika, Službeni list SRJ, Beograd.
  2. Capasso i sar., Fitoterapija, Priručnik biljne medicine, Prometej, Novi Sad, 2005.
  3. Evans W. C.: Trease & Evans' Pharmacognosy, Saunders, 15th edition, Edinburgh Blumenthal, M., Goldberg, A., Brinckmann, J.: Herbal Medicine - Expanded Commission E Monographs, American Botanical Council, Published by Integrative Medicine Communications Inc.
  4. Jančić (2002) Botanika farmaceutika, Službeni list SRJ, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.