Skip to main content

Finansijska analiza poslovanja

Šifra

521003

Naziv predmeta

Finansijska analiza poslovanja

Nastavnik

Doc.dr Zdravka Petković

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa teorijom analize, analizom finansijskih izvještaja, bilansom finansijskih tokova, investicionih i profitnih centara.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Ovladavanje vještinama i znanjem analize bilansa stanja, bilansa uspjeha, finansijskih tokova i investicionih i profitnih centara.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pojam, svrha, ciljevi i zadaci analize bilansa. Metode, instrumenti i vrste analize. Forma, sadržina i metodi sačinjavanja bilansa uspjeha. Analiza finansijskog rezultata, analiza strukture finansijskog rezultata, rizika ostvarenja finansijskog rezultata i donje tačke rentabilnosti, finansijske moći i rentabilnosti. Analiza mogućnosti izlaska iz zone gubitka. Klasifikacija i poredak bilansnih pozicija u bilansu stanja. Analiza imovinskog položaja. Analiza finansijskog položaja. Analiza mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja. Bilans tokova gotovine, sačinjavanje bilansa tokova gotovine. Bilans tokova imovine, kapitala i obaveza. Bilans profitnih i investicionih centara.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična obuka analize prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja. Analiza finansijskih tokova i iskaza profitnih i investicionih centara.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, prezentacije, diskusije, testovi, samostalni rad na postavljenim zadacima.

Literatura-obavezna

  1. Rodić J., Vukelić G., Andrić M. (2007): Teorija politika i analiza bilansa, Poljoprivredni fakultet. Univerzitet Beograd.
  2. Štrbac M. (2009): Analiza proizvodnje povrća u Republici Srbiji, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Literatura-preporučena

1.Andrić J. (2005): Investicije: osnove planiranja i analize, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.