Skip to main content

Farmakoterapija 2

Šifra

310528

Naziv predmeta

Farmakoterapija 2

Nastavnik

doc. dr vladimirka jovišić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Farmakoterapija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima racionalne farmakoterapije i njenim značajem u sistemu zdravstvene zastite.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljavanje studenata sestrinstva za učestvovanje u racionalnoj farmakoterapiji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

1. Neželjena delovanja koji se ispoljavaju na kardiovaskularnom sistemu.

2. Neželjena delovanja lekova koja se ispoljavaju na respiratornom sistemu.

3. Neželjena delovanja lekova koja se ispoljavaju na digestivnom traktu.

4. Neželjena delovanja lekova koja se ispoljavaju na centralnom nervnom sistemu.

5. Neželjena delovanja lekova koja se ispoljavaju na endokrinim žlezdama.

6. Poremećaj vode i elektrolita kao neželjeno delovanje lekova.

7. Poremećaj sastava krvi kao posledica primene lekova.

8. Neželjena delovanja lekova koji se koriste u lečenju malignih bolesti.

9. Racionalna primena antibiotika.

10. Neželjena delovanja koštano-zglobnog sistema kao posledica primene lekova.

11. Poremećaj metabolizma masti i ugljenih hidrata kao posledica primene lekova.

12. Farmakoterapija gljivičnih i virusnih infekcija.

13. Poremećaj funkcije jetre i bubrega kao posledica primene lekova.

14. Farmakoterapija gojaznosti.

15. Farmakoterapija poremećaja vode i elektrolita.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

1. Analiza neželjenih delovanja koja se ispoljavaju na kardiovaskularnom sistemu (papirni pacijenti).

2. Analiza neželjenih delovanja lekova koja se ispoljavaju na respiratornom sistemu (papirni pacijenti).

3. Analiza neželjenih delovanja lekova koja se ispoljavaju na digestivnom traktu (papirni pacijenti).

4. Analiza neželjenih delovanja lekova koja se ispoljavaju na centralnom nervnom sistemu (papirni pacijenti).

5. Analiza neželjenih delovanja lekova koja se ispoljavaju na endokrinim žlijzdama (papirni pacijenti).

6. Anemija, leukopenija i trombocitopenija kao posledice primene lekova (papirni pacijenti).

7. Neželjena djelovanja lekova koji se koriste u lečenju malignih bolesti (papirni pacijenti).

8. Poremećaj vode i elektrolita kao posledica primene lekova (papirni pacijenti).

9. Poremećaji na nivou usne duplje nastali kao posledica primjene lijekova (papirni pacijenti).

10. Poremećaj metabolizma glukoze i masti kao posledica primjene lijekova (papirni pacijenti).

11. Poremećaj metabolizma glukoze i masti kao posledica primjene lijekova (papirni pacijenti).

12. Poremećaj koštano-zglobnog sistema kao posledica primjene lijekova (papirni pacijenti).

13. Poremećaj zgrušavanja krvi kao posledica primjene lijekova (papirni pacijenti).

14. Poremećaj funkcije jetre i bubrega kao posledica primjene lijekova (papirni pacijenti).

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, analiza kliničkih slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

1. Ugrešić N, Stepanović-Petrović R, Savić M. Farmakoterapija za farmaceute. 1. izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet; 2011.

Literatura-preporučena

1. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 8th ed. New York: The McGraw-Hill Companies Inc.; 2011.

2. Koda-Kimble and Young's Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

studenta (SRS)

Ukupno  časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

               

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.