Skip to main content

 Farmakoterapija 1

Šifra

310527

Naziv predmeta

Farmakoterapija 1

Nastavnik

doc. dr vladimirka jovišić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Farmakologija i toksikologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Farmakologija i farmacija

Uža naučna oblast

Farmakologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima racionalne farmakoterapije i njenim značajem u sistemu zdravstvene zastite.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljavanje studenata sestrinstva za učestvovanje u racionalnoj farmakoterapiji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Osnovni pojmovi racionalne farmakoterapije i uloga sestre u njenom sprovođenju.
 2. Klinicke studije – preregistracione faze.
 3. Klinicke studije – postregistracione faze.
 4. Uloga sestre u sprovođenju kliničkih studija.
 5. Praćenje neželjenih i neočekivanih reakcija na lijekove.
 6. Značaj farmakoekonomije za sprovođenje racionalne farmakoterapije.
 7. Značaj farmakoepidemiologije u sprovođenju racionalne farmakoterapije.
 8. Raspodjela lijekova (pojedinačna i centralna).
 9. Interakcije lijekova.
 10. Interakcije klasičnih lijekova sa biljnim lijekovima i dijetetskim suplementima.
 11. Agencija za lijekove.
 12. Liste lijekova.
 13. Izvori podataka za sprovođenje racionalne farmakoterapije.
 14. Farmakoterapija u posebnim populacionim grupama (trudnoća i dojenje).
 15. Farmakoterapija u posebnim populacionim grupama (deca, stari).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 1. Pretraživanje izvora podataka o lijekovima.
 2. Upotreba registara lijekova (značaj za racionalnu farmakoterapiju).
 3. Popunjavanje obrasca za prijavu neželjenih reakcija na lekove.
 4. Pretrazivanje i analiza studija i publikacija o nezeljenim reakcijama na lijekove.
 5. Analiza konkretnih primjera o neželjenim reakcijama na lijekove (papirni pacijenti).
 6. Analiza konkretnih primjera o interakcijama lijekova (papirni pacijenti).
 7. Analiza konkretnih primjera o interakcijama klasičnih lijekova sa biljnim lijekovima i dijetetskim suplementima (papirni pacijenti).
 8. Analiza konkretnih primjera o primjeni lijekova tokom trudnoće i dojenja (papirni pacijenti).
 9. Analiza konkretnih primjera o primjeni lijekova kod dece (papirni pacijenti).
 10. Analiza konkretnih primjera o primeni lijekova kod starih (papirni pacijenti).

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, analiza kliničkih slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

 1. 1. Kažić Tomislav, Klinička farmakologija: Medicinska knjiga.- Beograd, 1988
 2. 2. Ivančević Ivo, Farmakoterapija: Medicinska knjiga.- Beograd, 1951
 3. 3. Samojlik Isidora, Savremena farmakoterapija: Medicinski fakultet.- Novi Sad, 2012
 4. 4. Samojlik Isidora, Savremena farmakoterapija: praktikum iz farmakografije i oblika lekova: Medicinski fakultet.- Novi Sad, 2012

Literatura-preporučena

1. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 8th ed. New York: The McGraw-Hill Companies Inc.; 2011.

2. Koda-Kimble and Young's Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastavi (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

               

 

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.