Skip to main content

Farmakologija 2

Šifra

310503

Naziv predmeta

Farmakologija 2

Nastavnik

Prof.dr Aleksandar Rašković

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Farmakologija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Dati studentima osnovna znanja o lijeku kao supstanciji, njenom kretanju kroz organizam, načinima, mehanizmima i mjestu dejstva, vrstama neželjenih dejstava, interakcijama i trovanjima. U drugom dijelu nastave cilj je upoznati studente sa svim grupama lijekova, predstavnicima, indikacijama i kontraindikacijama.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju nastavnog procesa student treba da zna zašto, kako i kada se primjenjuju lijekovi koji deluju preko vegetativnog i centralnog nervnog sistema, njihove karakteristike, kretanje kroz organizam, mjesto i mehanizam dejstva i opasnosti njegove primjene.

Student:

 • mora da zna da pravilno pročita recept (magistralni, oficinalni, gotov lijek) i da ga objasni;
 • mora da zna da se služi registrima lijekova;
 • mora da zna ispuniti obrazac za prijavu neželjenog dejstva lijeka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Anksiolitici.
 2. Neuroleptici.
 3. Antidepresivi.
 4. Terapija dijabetesa.
 5. Lijekovi u terapiji poremećaja i oboljenja endokrinog sistema.
 6. Terapija osteoporoze.
 7. Dezinfekcija i antisepsa. Antimikrobni lijekovi-uvod, podjela. Rezistencija. Principi doziranja.
 8. Beta laktamski antibiotici. Inhibitiori betalaktazama. Polipeptidi. Glikopeptidi. Lipopeptidi. Makrolidi. Ketolidi. Piranozidi.
 9. Aminoglikozidi. Tetraciklini. Glicilciklini. Amfenikoli. Spektrogramini. Oksalidini.
 10. Inhibitori DNK bakterija. Hinoloni. Sulfonamidi i trimetoprim. Antituberkulotici. Antibakterijski azoli. Antimikotici, antivirotici, antiparazitni lijekovi. Antimalarici.
 11. Citostatici. Imunomodulatori.
 12. Lijekovi u terapiji poremećaja i oboljenja u GIT-u (laksativi, antiulkusni lijekovi, antidijaroici, antiemetici,prokinetici, lijekovi za liječenje bolesti crijeva).
 13. Lijekovi u terapiji poremećaja i oboljenja respiratornog sistema.
 14. Lijekovi u terapiji poremećaja i oboljenja KVS-a (diuretici, ACE inhibitori, blokatori AT-receptora, vazodilatatori, antiaritmici). Lijekovi za liječenje alergija.
 15. Trombolitici, antiagregacijski lijekovi, antikoagulansi. Hipolipemici. Terapija anemija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Anksiolitici, neuroleptici, antidepresivi. Antidijabetici. Lijekovi u liječenju osteoporoze. Lijekovi za liječenje bolesti endikrinog sistema. Antibiotici, antivirotici, antimikotici. Laksativi, antieemtici, antidijaroici, antiulkusni lijekovi. Antialergici, antiasmatici. Antihipertenzivi. Antikoagulansi, antiagreagacioni lijekovi. Citostatici.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe, diskusije na zadatu temu.

Literatura-obavezna

 1. Rašković A. :Farmakologija.- Petrovaradin: Alfa-graf, 2015.
 2. Sabo A., Tomić Z., Rašković A., Stanulović M.:Antibakterijski lijekovi.-Petrovaradin: Alfagraf, 2014.
 3. Varagić V., Milošević M.: Farmakologija.- Beograd:  Elit Medica,2002

Literatura-preporučena

 1. Ugrešić N., Farmakoterapija za farmaceute.- Beograd:Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2017.
 2. Ilić K., Novaković A., Savić M., Stepanović-Petrović R., Tomić M.: Praktikum izfarmalogije.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2011.
 3. Kažić T.: Gotovi lijekovi: priručnik za farmakoterapiju.- Beograd: Integra, 2011.
 4. Važeći registar lijekova BiH.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.