Skip to main content

Farmacija - Literatura

 

Farmacija - Literatura CD

 

ID IB Autor Naslov Država Mjesto Izdavač Godina Pismo Vrsta gradje Oblik sadržaja Oblast Broj strana EBJ ISBN1 STUDIJSKI PROGRAM
11902 2432 Spasić Dobrija ZDRAVOM HRANOM PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI SR Loznica Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" 2004 SL U,TG K,Š Farmacija 123 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11907 2437 Kupić Mirko FINANSIJSKI MENADŽMENT SR Beograd Megatrend Univerzitet 2004 U,TG K, Š Menadžment 127 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11906 2436   PRAVCI RAZVOJA PROJEKTNOG MENADŽMENTA SR Beograd Visoka škola za projektni menadžent 2010 SL U, TG K, Š Menadžment 123 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11904 2434 Doknić Nevena MENADŽENT SR Beograd Beogradska poslovna škola 2016 SL U, TG K, Š Menadžment 122 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11901 2431   PRAKTIKUM ZA MEDICINSKU FIZIOLOGIJU SA RADNOM SVESKOM SR Beograd Medicinski fakultet 2017 SL PR,TG K,Š Fiziologija 88 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11905 2435 Karavidić Slavko FINANSIJSKI MENADŽMENT SR Beograd Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo 2017 SL U, TG K, Š Menadžment 146 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11908 2438   STATISTIKA I INFORMATIKA U OBLASTI MEDICINSKIH NAUKA SR Niš Medicinski fakultet 2017 SL U, TG K, Š Statistika 147 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11909 2439 Miladinović Vitomir MENADŽMENT KVALITETOM SR Beograd Visoka škola strukovnih studija 2017 U, TG K, Š Menadžment 139 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11910 2440   PRAKTIKUM IZ HEMIJE: SA RADNOM SVESKOM I ZBIRKOM ZADATAKA SR Beograd Medicinski fakultet 2017 SL PR, TG K, Š   124 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11911 2441   PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNE VJEŽBE       2017 U, TG K, Š   147 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11280 1886 Ivo Ivančević FARMAKOTERAPIJA: PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNOG LJEČNIKA I MEDICINARA SR Beograd Medicinska knjiga 1951 SL U, TG K, Š Farmacija 196 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9791 397 Louis A. Turner CEPANJE URANIJUMOVOG JEZGRA ILI NUKLEARNA FISIJA SR Beograd Naučna knjga 1956 SL MP, TG K, Š Fizika 68 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9792 398 N. L. Glinka ZADACI I VEŽBE IZ OPŠTE HEMIJE SR Beograd Naučna knjiga 1956 U, TG K, Š Hemija 188 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9790 396 Janko Herak VJEŽBE IZ KEMIJE: METALI HR Zagreb ŠKOLSKA KNJIGA 1958 SL U, TG K, Š Hemija 175 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11214 1820 Džozef Vilijam Melor MEHOROVA MODERNA NEORGANSKA HEMIJA SR Beograd Naučna knjiga 1958 SL U, TG K, Š Hemija 820 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10993 1599 R. Topalović-Avramov BIOHEMIJA ZA STUDENTE FARMACIJE SR Beograd Naučna knjiga 1960 SL U, TG K, Š Biohemija 365 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11041 1647 Siniša Radojević PRAKTIKUM TOPOGRAFSKE ANATOMIJE SR Beograd Naučna knjiga 1961 SL PR, TG K, Š Farmacija 86 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11032 1638 Vojislav Marjanović FARMACIJA U ŠAPCU U XIX VEKU SR Šabac Medicinski centar 1966 MP, TG K, Š Farmacija 130 Domaća monografska publikacija   Farmacija
54 54 EDMUND C. POTTER ELEKTROKEMIJA: OSNOVE I PRIMJENA HR Zagreb Školska knjiga, Zagreb 1968 HR U, TG K, Š Hemija, Elektrohemija 347 Domaća monografska publikacija   Farmacija
71 71 Svetozar Božin LABORATORIJSKE VEŽBE FIZIKA I SR Beograd   1968 SL U, TG K, Š Fizika 359 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11931 2454   Odabrana poglavlja iz toksikologije Srbija Beograd Savez ljekarskih društava 1968 SL TG K,Š Toksikološka hemija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
9857 463 Arhur Guyton MEDICINSKA FIZIOLOGIJA SR Beograd Medicinska knjga 1973   MP, TG K, Š     Domaća monografska publikacija   Farmacija
203 203 MIHAILO LJ. MIHAILOVIĆ OSNOVI TEORIJSKE ORGANSKE HEMIJE I STEREOHEMIJE SR Beograd Građevinska knjiga 1975 SL U, TG K, Š Hemija, Organska hemija 417 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11035 1641   ANTIBIOTICI I SULFONAMIDI U PRAKSI LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE HR Zagreb Udruženje liječnika opšte medicine Jugoslavije 1975 HR U, TG K, Š Farmacija 212 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9793 399 Nikola M. Stojanović HEMIJA: OPŠTI DEO ZA STUDENTE VETERINARSKOG FAKULTETA SR Beograd Naučna knjiga 1977 SL U, TG K, Š Hemija 216 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11143 1749   RADIOLOGIJA SR Beograd Nova knjiga 1978 SL U, TG K, Š Farmacija 339 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10264 870 Robert Morrison ORGANSKA HEMIJA HR Zagreb Zrinski 1979 HL U, TG K, Š Hemija 1265 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11069 1675 Desmond Laurence KLINIČKA FARMAKOLOGIJA: ZNANSTVENE OSNOVE PRAKTIČNE PRIMENE LEKOVA HR Zagreb Jugoslovenska medicinska naklada 1982 HR U, TG K, Š Farmacija 839 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11086 1692 Kosta Savić OSNOVI DEČIJE HABILITACIJE I REHABILITACIJE SR Novi Sad Medicinski fakultet: Zavod za izdavanje udžbenika 1982 SL MP, TG K, Š Farmacija 143 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11255 1861   ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ OPŠTE HEMIJE SR Beograd Tehnološko-metalurški fakultet 1982 SL U, TG K, Š Hemija 234 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9795 401 Ostoja Stojanović ŠTETNE I OPASNE MATERIJE SR Beograd Izdavačka radna organizacija "Rad" 1984 SL PR, TG K, Š Hemijska tehnologija 670 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10062 668   INTERNA MEDICINA SR Beograd Dečje novine 1984       Patoligija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
11059 1665   FARMAKOTERAPIJSKI PRIRUČNIK: GOTOVI LIJEKOVI HR Zagreb Centar za lijekove 1985 HR PRI, TG K, Š Farmacija 1184 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11257 1863   ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ OPŠTE HEMIJE SR Beograd Tehnološko-metalurški fakultet 1985 SL U, TG K, Š Hemija 234 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10197 803 Ljiljanka Brajović SPECIJALNA AUDIOLOGIJA SR Beograd Republička zajednica za nauku 1986 SL U, TG K, Š Medicina 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11078 1684 Fikresa Delić LEKAR U VAŠIM PRSTIMA SR Beograd Autor 1986 SL MP, TG K, Š Farmacija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
46 46 TOMISLAV KAŽIĆ KLINIČKA FARMAKOLOGIJA SR Beograd-Zagreb Medicinska Knjiga 1988 SL U, TG K, Š Medicina, Farmakologija 311 Domaća monografska publikacija 86-311-0089-7 Farmacija
11003 1609 Milan Đorđević SAVREMENA PEJSMEJKER TERAPIJA SR/HR Beograd/Zagreb Medicinska knjiga 1988 SL U, TG K, Š Farmacija 162 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11061 1667   KLINIČKO KARDIOFASKULARNA FARMAKOLOGIJA SR/HR Beograd/Zagreb Medicinska knjiga 1988 SL U, TG K, Š Farmacija 414 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11240 1846 Ilija Rikovski PRAKTIKUM IZ ANALITIČKE HEMIJE SR Beograd Građevinska knjiga 1989 SL PR, TG K, Š Analitička hemija 372 Domaća monografska publikacija 86-395-0197-1 Farmacija
11052 1658   KLINIČKA PSIHOFARMAKOTERAPIJA SR/HR Beograd/Zagreb Medicinska knjiga 1990 SL U, TG K, Š Farmacija 430 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11056 1662   KLINIČIKA PSIHOFARMAKOTERAPIJA SR Beograd Medicinska knjiga 1990     K, Š Farmacija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
11089 1695   KLINIČKA PSIHOFARMAKOTERAPIJA SR/HR Beograd,Zagreb Medicinska knjiga 1990 SL MP, TG K, Š Farmacija 430 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9764 370   FARMAKOPEJA SFRJ SR Beograd Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu 1991 SL MP,TG K, Š Farmacija 441 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9794 400   FARMAKOPEJA SFRJ SR Beograd Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu 1991 SL MP, TG K, Š Farmacija 1119 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10269 875   FARMAKOPEJA SFRJ SR Beograd Savezni zavod za zadravstvenu zaštitu 1991 SL MP, TG K, Š Farmacija 441 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10270 876   FARMAKOPEJA SFRJ SR Beograd Savezni zavod za zadravstvenu zaštitu 1991 SL MP, TG K, Š Farmacija 1119 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9848 454   GENETIČKI REČNIK SR Beograd Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije 1994 SL MP, TG K, Š Biologija 333 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11337 1943   ŠEĆERNA BOLEST I ISHRANA SR Beograd Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda 1994 SL MP, TG K, Š Farmacija 142 Domaća monografska publikacija   Farmacija
198 198 VESNA NIKETIĆ PRINCIPI STRUKTURE I AKTIVNOSTI PROTEINA SR Beograd Hemijski fakultet Beograd 1995 SL U, TG K, Š Hemija 252 Domaća monografska publikacija 86-7220-001-2 Farmacija
9850 456 Dragoljub Šutić VIROZE BILJAKA SR Beograd Institut za zaštitu bilja i životne sredine 1995 SL MP, TG K, Š Primjenjene nauke 394 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10227 833 Ljiljana Živanović ODABRANE METODE ZA FARMACEUTSKU ANALIZU: ANALITIKA LEKOVA SR Zemun Nijansa 1995 SL U, TG K, Š Farmacija 223 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10064 670 Mirjana Obradović FIZIČKO-HEMIJSKE METODE ISPITIVANJA SR Beograd Fil. Fakultet 1996 U, TG K, Š Hemija 392 Domaća monografska publikacija 86-7379-031-X Farmacija
10302 908 Dušan Jovanović KOROVI U VOĆNJACIMA SR Beograd Partenon 1996 MP, TG K, Š Botanika 187 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11241 1847   PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE: SA KVALITATIVNOM I KVANTITATIVNOM HEMIJSKOM ANALIZOM SR Beograd Studentski kulturni centar 1996 SL PR, TG K, Š Hemija 107 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11243 1849   ZBIRKA ZADATAKA IZ OPŠTE HEMIJE SR Beograd Medicinski fakultet 1996 SL U, TG K, Š Hemija 291 Domaća monografska publikacija 86-7401-093-8 Farmacija
96 96 Srboljub Antić EKONOMIJA I PRAVO (Povodom četrdesetogodišnjice Instituta društvenih nauka) SR Beograd Institut društvenih nauka 1998 SL ZB, TG K, Š Ekonomija, Pravo 285 Domaća monografska publikacija 86-7093-081-1 Farmacija
9877 483 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9878 484 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9879 485 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9880 486 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9881 487 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9882 488 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9883 489 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9884 490 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9885 491 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9886 492 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9887 493 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9888 494 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9889 495 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9890 496 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9891 497 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9892 498 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9893 499 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9894 500 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9895 501 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9896 502 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9897 503 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9898 504 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9899 505 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9900 506 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9901 507 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9902 508 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9903 509 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9904 510 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9905 511 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9906 512 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9907 513 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9908 514 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9909 515 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9910 516 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9911 517 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9912 518 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9913 519 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9914 520 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9915 521 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9916 522 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9917 523 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9918 524 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9919 525 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9920 526 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9921 527 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9922 528 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9923 529 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9924 530 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9925 531 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9926 532 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9927 533 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9928 534 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9929 535 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9930 536 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9931 537 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9932 538 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9933 539 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9934 540 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9935 541 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9936 542 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9937 543 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9938 544 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9939 545 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9940 546 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9941 547 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9942 548 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9943 549 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9944 550 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9945 551 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9946 552 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9947 553 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9948 554 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9949 555 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9950 556 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9951 557 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9952 558 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9953 559 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9954 560 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9955 561 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9956 562 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9957 563 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9958 564 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9959 565 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9960 566 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9961 567 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9962 568 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9963 569 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
9964 570 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
10149 755   PREKRAJANJE ŽIVOG SR Beograd Srpska književna zadruga 1998 SL MP, TG K, Š Biologija 316 Domaća monografska publikacija 86-379-0665-6 Farmacija
11564 2170 Ivana Arsić LIPOSOMI I KOŽA SR Beograd Autor 1998 SL MP, TG K, Š Farmacija 82 Domaća monografska publikacija 86-901979 Farmacija
10167 773 Mirjana Hristić BIOLOGIJA SA OSNOVAMA HUMANE GENETIKE SR Beograd Praktikum 1999 SL U, TG K, Š Biologija 180 Domaća monografska publikacija 86-82093-16-2 Farmacija
9839 445 Marko Todorović NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA ZADACI ZA VEŽBANJE RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2000 SL U, TG K, Š Hemija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9840 446 Marko Todorović NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA ZADACI ZA VEŽBANJE RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2000 SL U, TG K, Š Hemija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9841 447 Marko Todorović NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA ZADACI ZA VEŽBANJE RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2000 SL U, TG K, Š Hemija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9842 448 Marko Todorović NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA ZADACI ZA VEŽBANJE RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2000 SL U, TG K, Š Hemija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9843 449 Marko Todorović NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA ZADACI ZA VEŽBANJE RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2000 SL U, TG K, Š Hemija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9989 595 Marko Todorović NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA ZADACI ZA VEŽBANJE RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2000 SL U, TG K, Š Hemija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9990 596 Marko Todorović NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA ZADACI ZA VEŽBANJE RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2000 SL U, TG K, Š Hemija 105 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10217 823 Mirjana Hristić PRAKTIKUM IZ BIOLOGIJE SA HUMANOM GENETIKOM SR Beograd Autori 2000 SL PR, TG K, Š Biologija 115 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10267 873   JUGOSLOVENSKA FARMAKOPEJA 2000 SR Beograd Savremena administracija 2000 SL MP, TG K, Š Farmacija 1460 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11375 1981 86-7496-002-2 LIJEKOVI U PROMETU: REPUBLIKA SRPSKA 2000 RS-BA Banja Luka Medicinski fakultet 2000 SL PRI, TG K, Š Farmacija 519 Domaća monografska publikacija 86-7496-002-2 Farmacija
9773 379 Budimir M. Arsenijević doc.dr. MARKO TODOROVIĆ: ŽIVOTNI PUT, STVARALAŠTVO I DOMETI SR Šabac   2001 MP, TG K, Š Biografije 129 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9809 415 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9810 416 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9811 417 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9812 418 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9813 419 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9849 455 Milenko Pikula MATEMATIKA I. RS-BA Bijeljina Viša škola za spoljnu trgovinu 2001 U, TG K, Š Matematika 284 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9986 592 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2001 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9994 600 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9995 601 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10152 758 Marko Todorović REAKCIONI MEHANIZMI U ORGANSKOJ HEMIJI RS-BA Zvornik Tehnološki fakultet Zvornik 2001 SL U, TG K, Š Hemija 254 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10266 872   JUGOSLOVENSKA FARMAKOPEJA 2000: PRILAGOĐENI PREVOD EVROPSKE FARMAKOPEJE SR Beograd Zavod za zaštitu zdravlja 2001 SL MP, TG K, Š Patologijja 737 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10268 874   JUGOSLOVENSKA FARMAKOPEJA 2000 SR Beograd Savremena administracija 2001 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 375 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9769 375 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9824 430 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 211 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9825 431 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 211 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9826 432 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 211 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9827 433 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 211 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9828 434 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 211 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9829 435 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9830 436 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9831 437 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9832 438 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9833 439 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9966 572 Miloš B. Rajković HEMIJA ELEMENATA SR Beograd Poljoprivredni fakultet 2002 SL U, TG K, Š Hemija 456 Domaća monografska publikacija 86-80733-21-0 Farmacija
9985 591 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 211 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10103 709 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10104 710 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10105 711 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10106 712 Marko Todorović PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SR Šabac Viša poljoprivredna škola 2002 SL PR, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11163 1769 Mirjana Medenica EKSPERIMENTALNA FIZIČKA HEMIJA SR Beograd Autor 2002 SL U, TG K, Š Hemija 293 Domaća monografska publikacija 86-901485-4-X Farmacija
11525 2131 Vladislav M. Varagić FARMAKOLOGIJA SR Beograd Medica 2002 SL U, TG K, Š Farmacija 679 Domaća monografska publikacija 86-222-008-2 Farmacija
9768 374 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
9847 453 Svetislav Lazarev FIZIKA: FIZ. MEHANIKA, STATIKA, TERMODINAMIKA, ELEKTRODINAMIKA     Viša tehnološka škola 2003 U, TG K, Š Fizika 443 Domaća monografska publikacija   Farmacija
9851 457 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
9852 458 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
9853 459 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
9854 460 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
9855 461 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
9965 571 Miloš B. Rajković TEORIJSKI OSNOVI IZ OPŠTE HEMIJE SA ZADACIMA SR Beograd Poljoprivredni fakultet 2003 SL U, TG K, Š Hemija 358 Domaća monografska publikacija 86-901709-4-4 Farmacija
9999 605 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
10000 606 Marko Tororović KLASIFIKACIJA HEMIJSKIH ELEMENATA I MODIFIKOVANI OBLICI PERIODNOG SISTEMA SR Šabac Autor 2003 SL MP, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija 86-903665-1-2 Farmacija
10194 800 Slavica Spasić MEDICINSKA BIOHEMIJA SR Beograd Autori 2003     K, Š Biologija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
10195 801 Slavica Spasić OPŠTA BIOHEMIJA SR Beograd Autori 2003     K, Š Biologija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
10289 895 Branislav Zlatković TEHNOLOGIJA PRERADE I ČUVANJA VOĆA SR Beograd Poljoprivredni fakultet 2003 U, TG K, Š Hemijska tehnologija 177 Domaća monografska publikacija 86-80733-44-X Farmacija
11112 1718   KVANTITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA: PRAKTIKUM I ZBIRKA ZADATAKA SR Beograd   2003 SL PR, TG K, Š Hemija 253 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11167 1773 Milena Jelikić-Stankov SEMIMIKRO KVALITATIVNA HEMIJSKA ANALITA: PRAKTIKUM ZA STUDENTE FARMACIJE SR Beograd Anbori 2003 SL PR, TG K, Š Hemija 141 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11252 1858 Miloš B. Rajković TEORIJSKI OSNOVI IZ OPŠTE HEMIJE: SA ZADATCIMA SR Beograd Poljoprivredni fakultet Univerziteta 2003 SL U, TG K, Š Hemija 358 Domaća monografska publikacija 86-901709-4-4 Farmacija
10153 759 Milica Jovanović PRAKTIKUM IZ FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE SA BIOFARMACIJOM SR Zemun Nijansa 2004 SL PR, TG K, Š Farmacija 187 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10156 762 Zorica Đurić FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM SR Zemun Nijansa 2004 SL U, TG K, Š Farmacija 316 Domaća monografska publikacija 86-83187-46-2 Farmacija
10300 906   PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ FARMACEUTSKE HEMIJE I SR Beograd Farmaceutski fakultet 2004 SL PRI, TG K, Š Farmacija 159 Domaća monografska publikacija 86-80263-27-3 Farmacija
10309 915   PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ FARMACEUTSKE HEMIJE II SR Beograd Farmaceutski fakultet 2004   PRI, TG K, Š Farmacija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
11245 1851 Miloš B. Rajković UVOD U ANALITIČKU HEMIJU: KLASIČNE OSNOVE SR Beograd Pergament 2004 SL U, TG K, Š Analitička hemija 402 Domaća monografska publikacija 86-901709-5-2 Farmacija
11616 2222 Darko Ivanović ANALITIKA LEKOVA: UDŽBENIK ZA LABORATORIJSKU NASTAVU SR Beograd Autor 2004 SL U, TG K, Š Farmacija 178 Domaća monografska publikacija 86-902103-2-6 Farmacija
11618 2224   PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU FARMAKOTERAPIJU IZ FARMACEUTSKE HEMIJE II SR Beograd Farmaceutski fakultet 2004 SL PRI, TG K, Š Farmacija 167 Domaća monografska publikacija 86-80263-28-1 Farmacija
11635 2241 Nada Kovačević OSNOVI FARMAKOGONOZIJE SR Beograd Srpska školska knjiga 2004 SL U, TG K, Š Farmacija 400 Domaća monografska publikacija 86-83565-09-2 Farmacija
11670 2276 Nada Kovačević OSNOVI FARMAKOGNOZIJE SR Beograd Srpska školska knjiga 2004 SL U, TG K, Š Farmacija 400 Domaća monografska publikacija 86-83565-19-X Farmacija
9770 376 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
9814 420 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
9815 421 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
9816 422 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
9817 423 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
9818 424 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
9983 589 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
9984 590 Marko Todorović PRIRODA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA MOLEKULA SR Šabac Autor 2005 SL MP, TG K, Š Hemija 108 Domaća monografska publikacija 86-903665-2-0 Farmacija
10157 763 Jela Milić PRIRIČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE SA BIOFARMACIJOM SR Beograd   2005 SL PRI, TG K, Š Farmacija 87 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10168 774 Slavica Spasić PRAKTIKUM ZA VEŽBE IZ MEDICINSKE BIOHEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2005     K, Š Medicina   Domaća monografska publikacija   Farmacija
11632 2238 Jela Milić PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE SA BIOFARMACIJOM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2005 SL PRI, TG K, Š Hemijska tehnologija 87 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11633 2239 Milica Jovanović OSNOVI INDUSTRIJSKE FARMACIJE SR Zemun Nijansa 2005 SL U, TG K, Š Hemijska tehnologija 306 Domaća monografska publikacija 86-83187-52-7 Farmacija
9987 593 Snežana Đorđević UTICAJ ANTIDOTA NA METABOLIZAM DIAZEPAMA SR Beograd Zadužbina Andrejević 2006 SL MP, TG K, Š Farmacija 84 Domaća monografska publikacija 86-7244-552-X Farmacija
9988 594 Snežana Đorđević UTICAJ ANTIDOTA NA METABOLIZAM DIAZEPAMA SR Beograd Zadužbina Andrejević 2006 SL MP, TG K, Š Farmacija 84 Domaća monografska publikacija 86-7244-552-X Farmacija
9991 597 Snežana Đorđević ZLOUPOTREBA KANABISA I NAČINI DETEKCIJE U BIOLOŠKOM MATERIJALU SR Beograd Zadužbina Andrejević 2006 SL MP, TG K, Š Patologija 81 Domaća monografska publikacija 86-7244-509-0 Farmacija
10077 683 Jovan Vukadinov GERIJATRIJA I NEGA STARIH OSOBA SR Novi Sad Medicinski fakultet 2006 SL U, TG K, Š Medicina 295 Domaća monografska publikacija 86-7197-237-2 Farmacija
10101 707 Ivan V. Ančin OBRADA REZULTATA MERENJA SR Beograd Fizički fakultet 2006 SL U, TG K, Š Fizika 174 Domaća monografska publikacija 86-84539-02-8 Farmacija
10155 761 Jelena Parojčić FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM SR Beograd Konstisi 2006 SL PRI, TG K, Š Farmacija 130 Domaća monografska publikacija 86-907539-3-1 Farmacija
10196 802 E. Neil Schore ORGANSKA HEMIJA - UPUSTVO ZA REŠAVANJE ZADATAKA SA REŠENJIMA SR Beograd Data Status 2006     K, Š Hemija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
10231 837 Dušanka Parojčić RAZVOJ ETIKE U FARMACIJI OD TEORIJE DO SAVREMENE PRAKSE SR Beograd Konstisi 2006 SL U, TG K, Š Etika, farmacija 237 Domaća monografska publikacija 86-907539-1-5 Farmacija
10262 868 Ljiljana Paunović RADNA SVESKA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU 2 SR Beograd Zavod za udžbenike 2006 U, TG K, Š Obrazovanje, farmacija 108 Domaća monografska publikacija 86-17-13097-0 Farmacija
11287 1893   SEMIMIKRO KVALITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA: PRAKTIKUM ZA STUDENTE FARMACIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2006 SL PR, TG K, Š Hemija 130 Domaća monografska publikacija 86-80263-42-7 Farmacija
11613 2219   PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2006 SL PR, TG K, Š Hemija 124 Domaća monografska publikacija 86-80263-46-X Farmacija
11672 2278 Sote Vladimirov FARMACEUTSKA HEMIJA SR Beograd Farmaceutski fakultet 2006 SL U, TG K, Š Farmacija 513 Domaća monografska publikacija 86-80263-40-0 Farmacija
11676 2282 Dušanka Parojčić RAZVOJ ETIKE O FARMACIJI OD TEORIJE DO SAVREMENE PRAKSE SR Beograd Konstisi 2006 SL MP, TG K, Š Etika 237 Domaća monografska publikacija 86-907539-1-5 Farmacija
9771 377 Radomir Simić MARKO TODOROVIĆ, NAUČNIK I PRONALAZAČ SR Beograd Ekounis institut 2007 MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-86241-04-7 Farmacija
9772 378 Marko Todorović BIODIZEL: HUMANO GORIVO SR Beograd Srpska akademija inovacionih nauka 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9774 380 Jovan B. Stanković OSNOVI RADIOLOŠKE FIZIKE SR Beograd Autor 2007 SL MP, TG K, Š Fizika 261 Domaća monografska publikacija 978-86-909-707 Farmacija
9819 425 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9820 426 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9821 427 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9822 428 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9823 429 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9834 440 Radomir Simić MARKO TODOROVIĆ, NAUČNIK I PRONALAZAČ SR Beograd Ekounis institut 2007 MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-86241-04-7 Farmacija
9835 441 Radomir Simić MARKO TODOROVIĆ, NAUČNIK I PRONALAZAČ SR Beograd Ekounis institut 2007 MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-86241-04-7 Farmacija
9836 442 Radomir Simić MARKO TODOROVIĆ, NAUČNIK I PRONALAZAČ SR Beograd Ekounis institut 2007 MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-86241-04-7 Farmacija
9837 443 Radomir Simić MARKO TODOROVIĆ, NAUČNIK I PRONALAZAČ SR Beograd Ekounis institut 2007 MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-86241-04-7 Farmacija
9838 444 Radomir Simić MARKO TODOROVIĆ, NAUČNIK I PRONALAZAČ SR Beograd Ekounis institut 2007 MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-86241-04-7 Farmacija
9996 602 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9997 603 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
9998 604 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
10081 687 Dragiša Savić PRAKTIKUM IZ OPŠTEMIKROBIOLOGIJE SR Leskovac Tehnološki fakultet 2007 SL PR, TG K, Š Biologija 63 Domaća monografska publikacija 978-86-82367-71-0 Farmacija
10127 733 Marko Todorović BIODIZEL HUMANO GORIVO SR Šabac SAIN 2007 SL MP, TG K, Š Hemijska tehnologija 99 Domaća monografska publikacija 978-86-7157-388-7 Farmacija
10154 760 Gordana Vuleta FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM SR Beograd Nauka 2007 SL PRI, TG K, Š Farmacija 191 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10162 768 Milena Pokrajac FARMAKOKINETIKA SR Beograd Birograf 2007 SL U, TG K, Š Farmacija 339 Domaća monografska publikacija 978-86-907323-2-6 Farmacija
10163 769 Dušan Malešev ODABRANA POGLAVLJA FIZIČKE HEMIJE SR Beograd Grafopan 2007 SL U, TG K, Š Hemija 326 Domaća monografska publikacija 86-904267-0-1 Farmacija
10164 770 Dušanka Radulović FARMACEUTSKA HEMIJA SR Beograd Grafopan 2007 SL U, TG K, Š Farmacija 336 Domaća monografska publikacija 86-83615-12-X Farmacija
10230 836 Ljubo M. Ristovski FIZIKA NAMJENJENA STUDENTIMA FARMACEUTSKOG FAKULTETA SR Beograd Grafopan 2007 SL U, TG K, Š Fizika, farmacija 236 Domaća monografska publikacija 978-86-83615-18-6 Farmacija
10257 863 Petar Kostić PSIHOMETRIJA: KONSTRUKCIJA I REKONSTRUKCIJA I PRIMENA PSIHOMETRIJSKIH TESTOVA SR Kosovska Mitrovica Filozofski fakultet 2007 U, TG K, Š Psihologija, psihometrija 385 Domaća monografska publikacija 978-86-80273-25-9 Farmacija
11246 1852 Nenad Filipović RADNI MATERIJAL ZA RAČUNARSKE VEŽBE IZ OPŠTE HEMIJE SR Beograd N. Filipović 2007 SL U, TG K, Š Hemija 187 Domaća monografska publikacija 987-86-910609-0-9 Farmacija
9992 598   KVALITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA - PRAKTIKUM ZA STUDENTE FARMACIJE SR Beograd Autor 2008   PR, TG K, Š Hemija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
9993 599   KVANTITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA - PRAKTIKUM ZA STUDENTE FARMACIJE SR Beograd Autor 2008 SL PR, TG K, Š Hemija 226 Domaća monografska publikacija 868026343-5 Farmacija
10233 839   FORMULAE MAGISTRALES RS-BA Banja Luka Farmaceutsko društvo Republike Srpske 2008 SL   K, Š Farmaceutski preparati 155 Domaća monografska publikacija 978-99955-627-0-0 Farmacija
10305 911   MAGISTRALNE FORMULE SR Beograd Farmaceutsko društvo Srbije 2008 SL   K, Š Farmacija 425 Domaća monografska publikacija 978-86-910113-1-4 Farmacija
10576 1182 Marsel Perks MALA KNJIGA O VELIKIM ORGAZMIMA SR Beograd Plato 2008 SL MP, TG K, Š Farmacija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-447-0425-6 Farmacija
11053 1659 Milka Orlić ŽIVETI ZDRAVO SR Beograd Autor 2008 SL MP, TG K, Š Farmacija 289 Domaća monografska publikacija 978-86-907069-5-2 Farmacija
11679 2285 Majkl Liberman MARKSOVE OSNOVE MEDICINSKE BIOHEMIJE SR Beograd Data Status 2008 SL U, TG K, Š Medicina 564 Domaća monografska publikacija 978-86-7478-048-0 Farmacija
9876 482 Mladen Mintas MEDICINSKA KEMIJA SR Zagreb Medicinska Naklada 2009 HR MP, TG K, Š Hemija 415 Domaća monografska publikacija 978-953-176-410-0 Farmacija
10010 616 Novica Petrović EPILEPSIJE, ANTIEPILEPTIČNI LEKOVI I KOGNICIJA SR Kosovska Mitrovica Medicinski fakultet 2009 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 127 Domaća monografska publikacija 978-86-904191-1-1 Farmacija
10016 622   PROBLEMI U PEDIJATRIJI SR Beograd Zavod za udžbenike 2009 SL MP, TG K, Š Patologija 524 Domaća monografska publikacija 978-86-17-16577-0 Farmacija
10056 662   PRAKTIKUM KLINIČKE RADIOLOGIJE: ZA STUDENTE MEDICINE SR Beograd Data status 2009 SL PR, TG K, Š Farmacija 217 Domaća monografska publikacija 978-86-7478-109-8 Farmacija
10076 682 Tamara Jovanović FULERENSKI NANOMATERIJALI SR Beograd Nanolab 2009 SL U, TG K, Š Hemijska tehnologija 159 Domaća monografska publikacija 978-86-912357-0-3 Farmacija
10079 685   OSNOVI BIOLOGIJE ĆELIJA I TKIVA SR Beograd Biološki fakultet 2009 SL PR, TG K, Š Biologija 95 Domaća monografska publikacija 978-86-7078-057-6 Farmacija
10086 692 Irena Žižović EKSTRAKCIJA ETARSKIH ULJA NATKRITIČNIM UGLJENIK-OKSIDOM SR Beograd Tehnološko-metalurški fakultet 2009 SL U, TG K, Š Hemijska tehnologija 94 Domaća monografska publikacija 867401262-0 Farmacija
10088 694 Jelena Ajtić RADNA SVESKA ZA VEŽBE IZ BIOFIZIKE SR Beograd Fakultet veterinarske medicine 2009 SL U, TG K, Š Biologija 60 Domaća monografska publikacija 978-86-82301-75-2 Farmacija
10151 757   FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I: PRAKTIKUM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PR, TG K, Š Hemijska tehnologija 208 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-64-90 Farmacija
10159 765   PRIRUČNIK IZ KOZMETOLOGIJE SR Beograd Nauka 2009 SL PRI, TG K, Š Hemijska tehnologija 227 Domaća monografska publikacija 978-86-7621-146-3 Farmacija
10161 767   PRAKTIKUM IZ FARMAKOLOGIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PR, TG K, Š Klinička farmakologija, primjena, davanje lijekova 110 Domaća monografska publikacija 987-86-80263-69-4 Farmacija
10166 772   RADNA SVESKA ZA VEŽBE IZ BROMATOLOGIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL RS, TG K, Š Hemijska tehnologija 45 Domaća monografska publikacija 86-80263-47-8 Farmacija
10169 775 Ninoslav Dedić PRINCIPI GENETIKE SR Beograd Elit medica 2009 SL U, TG K, Š Biologija 297 Domaća monografska publikacija 86-722-037-4 Farmacija
10171 777 Slobodan Janković PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ FARMAKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2009 PRI, TG K, Š Klinička farmakologija, primjena, davanje lijekova 233 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-051-8 Farmacija
10173 779 Mirjana Đukić SREDSTVA KOJA IZAZIVAJU ZAVISNOST SA ANALITOKOM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PRI, TG K, Š Farmacija 143 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-65-6 Farmacija
10229 835 Nevena Arsenović - Ranin PRIRUČNIK ZA PRAKRIČNU NASTAVU IZ IMUNOLOGIJE I IMUNOHEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PRI, TG K, Š Biologija 149 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-50-2 Farmacija
10301 907 Branislava Lakušić PRIRUČNIK ZA VEŽBE IZ BOTANIKE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PRI, TG K, Š Botanika 66 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-62-5 Farmacija
10308 914   PRAKTIKUM IZ FARMAKOLOGIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PR, TG K, Š Farmacija 110 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-69-4 Farmacija
11136 1742 Dušan Malešev ODABRANA POGLAVLJA FIZIČKE HEMIJE SR Beograd Fakultet za primjenjenu ekologiju 2009 SL U, TG K, Š Hemija 324 Domaća monografska publikacija 86-904267-0-1 Farmacija
11137 1743 Vesna Kuntić ODABRANE INSTRUMENTALNE METODE U MEDICINSKOJ BIOHEMIJI SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL U, TG K, Š Hemija 250 Domaća monografska publikacija 86-80263-61-8 Farmacija
11606 2212   PRIRUČNIK IZ KOZMETOLOGIJE SR Beograd Nauka 2009 SL PRI, TG K, Š Kozmetologija 227 Domaća monografska publikacija 978-86-7621-146-3 Farmacija
11610 2216 Silvana Petrović HEMIJSKA ANALIZA BILJNIH DROGA I SASTOJAKA: RADNA SVESKA SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL U, TG K, Š Farmacija 35 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-68-7 Farmacija
11612 2218 Evgenija Đurendić PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Novi Sad Prirodno-matematički fakultet 2009 SL PR, TG K, Š Hemija 217 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11615 2221   PRAKTIKUM IZ TOKSIKOLOŠKE HEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PR, TG K, Š Farmacija 83 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-57-1 Farmacija
11677 2283   REHABILITACIONA MEDICINA U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI SR-BA Foča Medicinski fakultet 2009 SL U, TG K, Š Farmacija 241 Domaća monografska publikacija 978-99938-765-9-5 Farmacija
9780 386 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9781 387 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9782 388 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9783 389 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9784 390 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9785 391 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9786 392 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9787 393 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9788 394 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
9789 395 Marko Todorović U SVETU MENDELJEJEVA SR Beograd SAIN 2010 MP, TG K, Š Hemija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-913567-05 Farmacija
10022 628 Bela Balint OSNOVNI PRINCIPI HEMOTERAPIJE SR Beograd Institut za transfuziju 2010 SL MP, TG K, Š Farmacija 505 Domaća monografska publikacija 978-86-7558-738-5 Farmacija
10030 636 Tomislav Kažić ANTIBIOTICI ZA KLINIČKU PRAKSU, PRIRUČNIK SR Novi Sad Integra 2010       Farmacija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
10051 657 Spasoje Đorđević FIZIČKA HEMIJA SR Beograd Tehnološko-metalurški fakultet 2010 SL U, TG K, Š Hemija 692 Domaća monografska publikacija 978-86-7401-204-8 Farmacija
10057 663 Slobodan Novokmet FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA SR Kragujevac Medicinski fakultet 2010 U, TG K, Š Hemijska tehnologija 126 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10075 681   UVOD U LABORATORIJSKI RAD SR Beograd Fakultet za fizičku hemiju 2010 SL U, TG K, Š Hemija 211 Domaća monografska publikacija 978-86-82139-23-2 Farmacija
10080 686   STANDARIZOVANE AKTIVNOSTI MEDICINSKIH SESTARA U ENDOKRINOLOGIJI I ENDOKRINOJ HIRURGIJI SR Beograd LICE 2010 SL MP, TG K, Š Dokumentacija 361 Domaća monografska publikacija 978-86-86361-12-7 Farmacija
10085 691 Bojana Obradović UVOD U HEMIJSKO INŽINJERSTVO SR Beograd Tehnološko-metalurški fakultet 2010 SL U, TG K, Š Hemijska tehnologija 173 Domaća monografska publikacija 978-86-7401-264-2 Farmacija
10089 695   XLVIII SAVETOVANJE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA SR Novi Sad Srpsko hemijsko društvo 2010 SL ZB, TG K, Š Hemija 181 Domaća monografska publikacija 86-7132-041-3 Farmacija
10096 702   FARMACEUTSKA PRAKSA SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Farmacija 173 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-71-7 Farmacija
10097 703 Ilija Đekić UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM U PROIZVODNJI HRANE SR Beograd Poljoprivredni fakultet 2010 U, TG K, Š Hemijska tehnologija   Domaća monografska publikacija 978-86-7834-094-9 Farmacija
10158 764 Anđelija Malenović FARMACEUTSKA ANALIZA SR Beograd Farmacutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Farmacija 146 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-73-1 Farmacija
10160 766 Gordana Leposavić PATOLOŠKA FIZILOGIJA SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija   Domaća monografska publikacija 987-86-80263-74-8 Farmacija
10172 778   FARMACEUTSKA PRAKSA PRAKTIKUM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Farmacija 173 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-71-7 Farmacija
10178 784   PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Biologija 128 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-51-9 Farmacija
10179 785   PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Biologija 128 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-51-9 Farmacija
10214 820 Nebojša Krstić DERMATOVENEROLOGIJA SR Kosovska Mitrovica Univerzitet u Prištini, medicinski fakultet 2010 SL U, TG K, Š Farmacija 227 Domaća monografska publikacija 978-86-80601-44-1 Farmacija
10225 831   PRAKTIKUM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Hemija 157 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-72-4 Farmacija
10259 865 Mirela Ukropina HISTOLOGIJA ORGANSKIH SISTEMA: PRAKTIKUM SR Beograd Biološki fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Biologija 56 Domaća monografska publikacija 978-86-7078-071-2 Farmacija
10299 905   AMBROZIJA SR-BA Banja Luka Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini 2010 SL   K, Š Botanika 194 Domaća monografska publikacija 978-9958-9093-1-3 Farmacija
10303 909   PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE ZA STUDENTE FARMACIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Hemija 202 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-32-8 Farmacija
10304 910 Mira Čakar OPŠTA HEMIJA I SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL U, TG K, Š Hemija 221 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-31-1 Farmacija
10468 1074 Anđelija Malenović FARMACEUTSKA ANALIZA PRAKTIKUM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG   Farmacija 146 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-73-1 Farmacija
11363 1969   FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II: PRAKTIKUM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Hemijska tehnologija 155 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-75-5 Farmacija
11593 2199 Miloš B. Rajković OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA SR Beograd Fotofutura 2010 SL U, TG K, Š Hemija 594 Domaća monografska publikacija 978-86-83691-41-8 Farmacija
11596 2202 Miladin Gligorić PRIPREMA VODE ZA PIĆE RS-BA Zvornik Eurografika 2010 SL MP, TG K, Š Vodoprivreda 337 Domaća monografska publikacija 987-99955-625-5-7 Farmacija
11634 2240 Anđelija Malenović FARMACEUTSKA ANALIZA: PRAKTIKUM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Farmacija 146 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-73-1 Farmacija
10135 741 Ljiljana Tasić KOMUNIKACIJA U FARMACEUTSKOJ PRAKSI SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL U, TG K, Š Farmacija 90 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-86-1 Farmacija
10146 752   KVANTITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA: PRAKTIKUM I ZBIRKA ZADATAKA SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Hemija 263 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-79-3 Farmacija
10165 771 Milenko Milošević FARMAKOLOGIJA ZA 2. RAZRED MEDICINSKE ŠKOLE SR Beograd Zavod za udžbenike 2011 SL U, TG K, Š Obrazovanje, farmacija 247 Domaća monografska publikacija 978-86-17-17469-7 Farmacija
10176 782 Biljana Potparević PRAKTIKUM IZ BIOLOGIJE SA HUMANOM GENETIKOM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Biologija 127 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-80-9 Farmacija
10177 783 Biljana Potparević PRAKTIKUM IZ BIOLOGIJE SA HUMANOM GENETIKOM SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Biologija 127 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-80-9 Farmacija
10192 798 Branislava Lakušić PRIRUČNIK ZA VEŽBE IZ BOTANIKE ZA STUDENTE FARMACEUTSKOG FAKULTETA SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL PRI, TG K, Š Botanika 63 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-77-9 Farmacija
10193 799   PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNE VEŽBE IZ BIOHEMIJE SA RADNOM SVESKOM SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL PRI, TG K, Š Biologija 112 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-231-8 Farmacija
10199 805 Časlav M. Lačnjevac HEMIJA ZA STUDENTE ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU SR Beograd Inžinjersko društvo za koroziju 2011 SL U, TG K, Š Hemija 367 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-1-6 Farmacija
10200 806 Časlav M. Lačnjevac HEMIJA ZA STUDENTE ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU SR Beograd Inžinjersko društvo za koroziju 2011 SL U, TG K, Š Hemija 367 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-1-6 Farmacija
10201 807 Časlav M. Lačnjevac HEMIJA ZA STUDENTE ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU SR Beograd Inžinjersko društvo za koroziju 2011 SL U, TG K, Š Hemija 367 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-1-6 Farmacija
10202 808 Časlav M. Lačnjevac HEMIJA ZA STUDENTE ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU SR Beograd Inžinjersko društvo za koroziju 2011 SL U, TG K, Š Hemija 367 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-1-6 Farmacija
10203 809 Časlav M. Lačnjevac HEMIJA ZA STUDENTE ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU SR Beograd Inžinjersko društvo za koroziju 2011 SL U, TG K, Š Hemija 367 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-1-6 Farmacija
10216 822 Vlado N. Radić OPASNE MATERIJE SR Beograd Panplast 2011 SL MP, TG K, Š Inžinjerstvo 307 Domaća monografska publikacija 978-86-88769-02-0 Farmacija
10228 834 Slobodan M. Janković FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA SR Kragujevac Medicinski fakultet 2011 U, TG K, Š Klinička farmakologija, primjena, dvanje lijekova 688 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-066-2 Farmacija
10248 854 Žarko Martinović NESANICE SR Beograd Zavod za udžbenike 2011 U, TG K, Š Farmacija 125 Domaća monografska publikacija 878-86-17-17254-9 Farmacija
10254 860 Snežana Cupara PRAKTIČNI ASPEKTI IZDAVANJA LEKOVA I RUČNA PROIZVODNJA LEKOVITIH PREPARATA SR Kragujevac Medicinski fakultet 2011 PRI, TG K, Š Farmacija 119 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-058-7 Farmacija
10258 864   PRAKTIKUM IZ FARMAKOLOGIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Farmacija 110 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-69-4 Farmacija
10261 867 Brižita Đorđević PRAKTIKUM IZ BROMATOLOGIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Hemijska tehnologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-84-7 Farmacija
10298 904 Marko Nestorović PROCJENA DIVERZITETA KOROVSKE FLORE URBANIH SREDINA SR Beograd Prirodnjački muzej 2011   K, Š Botanika 114 Domaća monografska publikacija 978-86-82145-35-6 Farmacija
11141 1747 Tomislav Kažić GOTOVI LEKOVI: PRIRUČNIK ZA FARMAKOTERAPIJU SR Beograd Integra 2011 SL PRI, TG K, Š Farmacija 719 Domaća monografska publikacija 978-86-87907-10-2 Farmacija
11614 2220   KVANTITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA: ZBIRKA ZADATAKA ZA STUDENTE FARMACIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 PR, TG K, Š Hemija 263 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-79-3 Farmacija
10215 821 Špiro Radulović MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM: ZA DRUGI RAZRED MEDICINSKE ŠKOLE SR Beograd Zavod za udžbenike 2012     K, Š Obrazovanje,biologija   Domaća monografska publikacija   Farmacija
10218 824 Kristijan Karin FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA 1: ZA DRUGI RAZRED MEDICINSKE ŠKOLE SR Beograd Zavod za udžbenike 2012 U, TG K, Š Obrazovanje, farmacija 175 Domaća monografska publikacija 978-86-17-17852-7 Farmacija
10469 1075 Aleksandar Baljozović ZDRAVSTVENA NEGA 1 SR Beograd Zavod za udžbenike 2012 U, TG K, Š Medicina 295 Domaća monografska publikacija 978-86-17-18349-1 Farmacija
11325 1931   LEKOVI U PROMETU: PRIRUČNIK O LEKOVIMA I NJIHOVOJ PRIMENI SR Novi Sad Orbomedics 2012 SL PRI, TG K, Š Farmacija 415 Domaća monografska publikacija 978-86-86767-43-1 Farmacija
11328 1934 Isidora Samojlik SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA SR Novi Sad Medicinski fakultet 2012 SL PR, TG K, Š Farmacija 155 Domaća monografska publikacija 978-86-7197-368-7 Farmacija
11519 2125   SEMIMIKRO KVALITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA SR Beograd Farmaceutski fakultet 2012 SL U, TG K, Š Hemija 174 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-87-8 Farmacija
11594 2200 Zoran Đerić MIKROBIOLOGIJA HRANE U SVIJETLU NVOG ZAKONSKOG PROPISA BIH Mostar IC Štamparija 2012 SL MP, TG K, Š Biologija 210 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10668 1274 Aida Korčić MARKETING U FUNKCIJI UNAPREĐENJA USLUGA U FARMACIJI: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2013 SL DR, TG K, Š Farmacija 40 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10669 1275 Sabina Ljubijankić ORGANIZACIJA I LJUDSKI RESURSI U APOTECI: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2013 SL DR, TG K, Š Farmacija 23 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10670 1276 Slavica Jovičević - Lukić INSTRUMENTI MARKETING MIKSA U PONUDI DIJETETSKIH SUPLEMENATA ZA TRETIRANJE GOJAZNOSTI: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2013 SL DR, TG K, Š Farmacija 64 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10671 1277 Rada Popović VITAMINI U SAVREMENIM KOZMETIČKIM PREPARATIMA: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2013 SL DR, TG K, Š Farmacija 40 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10673 1279 Bojana Bovan ŽELJEZO I NJEGOV ZNAČAJ U ORGANIZMU: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2013 SL DR, TG K, Š Farmacija 22 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10674 1280 Bojana Bovan ŽELJEZO I NJEGOV ZNAČAJ U ORGANIZMU: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2013 SL DR, TG K, Š Farmacija 22 Domaća monografska publikacija   Farmacija
11324 1930   LEKOVI U PROMETU: PRIRUČNIK O LEKOVIMA I NJIHOVOJ PRIMENI SR Novi Sad Orbomedics 2013 SL PRI, TG K, Š Farmacija 421 Domaća monografska publikacija 978-86-86767-45-5 Farmacija
11631 2237 Nataša Pejić ODABRANA POGLAVLJA KOLOIDNE HEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2013 SL U, TG K, Š Hemija 143 Domaća monografska publikacija 978-86-6273-031-2 Farmacija
10462 1068 Radmilo Ivanković MERNE JEDINICE I SLAVNI FIZIČARI SR Beograd Inženjersko društvo za koroziju 2014 MP, TG K, Š Fizika 137 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-3-0 Farmacija
10463 1069 Radmilo Ivanković MERNE JEDINICE I SLAVNI FIZIČARI SR Beograd Inženjersko društvo za koroziju 2014 MP, TG K, Š Fizika 137 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-3-0 Farmacija
10464 1070 Radmilo Ivanković MERNE JEDINICE I SLAVNI FIZIČARI SR Beograd Inženjersko društvo za koroziju 2014 MP, TG K, Š Fizika 137 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-3-0 Farmacija
10465 1071 Radmilo Ivanković MERNE JEDINICE I SLAVNI FIZIČARI SR Beograd Inženjersko društvo za koroziju 2014 MP, TG K, Š Fizika 137 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-3-0 Farmacija
10466 1072 Radmilo Ivanković MERNE JEDINICE I SLAVNI FIZIČARI SR Beograd Inženjersko društvo za koroziju 2014 MP, TG K, Š Fizika 137 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-3-0 Farmacija
10467 1073 Radmilo Ivanković MERNE JEDINICE I SLAVNI FIZIČARI SR Beograd Inženjersko društvo za koroziju 2014 MP, TG K, Š Fizika 137 Domaća monografska publikacija 978-86-913303-3-0 Farmacija
10641 1247 Sandra Dragoje ULOGA FARMACEUTA U PROMOVISANJU ZDRAVLJA KOD PAR. SA POV. KRVNIM PRITISKOM: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 25 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10643 1249 Brankica Milovanović MARKETING KONCEPT SAVREMENE APOTEKE - DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 41 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10644 1250 Aleksandar Vukmanović ULOGA MARKETINGA U INFORMISANOSTI RODITELJA O UPOTREBI LEKOVA RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 27 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10645 1251 Volica Milić UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA U ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 33 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10646 1252 Bojan Tomašević MENADŽMENT U FARMACIJI SA OSVRTOM NA LJUDSKE RESURSE: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 42 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10647 1253 Tamara Sarić MARKETING U FARMACIJI SA AKCENTOM NA POŠTOVANJE ETIČKOG KODEKSA U PROMETU LIJEKOVA: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 43 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10648 1254 Tanja Mijanović PROMOCIJA ZDRAVLJA I ULOGA ISHRANE U PREVENCIJE RAZVOJA OSTEOPOROZE: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 32 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10649 1255 Amra Mahovkić AKUTNA TROVANJA DJECE RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 34 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10650 1256 Jelena Đekanović PREPARATI ZA USPORAVANJE PROCESA STARENJA I TRETMAN SUVE KOŽE RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 34 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10652 1258 Danka Tomić TOKSIČNA SVOJSTVA I LEČENJE TROVANJA ETILEN GLIKOLOM: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 39 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10654 1260 Angelina Ilić MENADŽMENT NABAVKE, DISTRIBUCIJE I SKLADIŠTENJA LEKOVA RS-BA Bijeljina Autor 2014 DR, TG K, Š Farmacija 47 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10655 1261 Nisveta Lovrić AKUTNA TROVANJA NESTEROIDNIM ANTIINFLAMATORNIM LIJEKOVIMA: DIPLOMSKI RAD RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 33 Domaća monografska publikacija   Farmacija
10656 1262 Stanka Davidović PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE I DOKAZIVANJE U BIOLOŠKOM MATERIJALU RS-BA Bijeljina Autor 2014 SL DR, TG K, Š Farmacija 45