Skip to main content

Farm menadžment

Šifra

450121

Naziv predmeta

Farm menadžment

Nastavnik

Prof. dr Zoran Rajić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja iz procesa upravljanja proizvodnim jedinicama privatnog sektora.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studente treba upoznati sa specifičnostima upravljanja privatnim proizvodnim jedinicama. Pred studente se postavlja problem savladavanja efikasnog upravljanja i rukovođenja malim poslovnim sistemima u privatnom vlasništvu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pojam farm menadžmenta, poslovno odlučivanje, vođenje knjigovodstvene evidencije na porodičnim gazdinstvima, specifičnosti menadžmenta porodičnih farmi, poljoprivredno savjetodavstvo i finansiranje farme,  studije slučajeva i praktična iskustva, upravljanje poslovanjem porodičnog gazdinstva, specifičnosti menadžmenta u poljoprivrednoj proizvodnji, investicije na porodičnim gazdinstvima.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada  analiza i planova vezanih za poljoprivredna gazdinstva, kojima se planira djelatnost gazdinstva u cjelini i pojedinih aktivnosti.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i  interaktivna nastava će se držati u svim oblastima.

Literatura-obavezna

  1. Živković, D., Peševski, M. (2011): Preduzetništvo u agrobiznisu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Živković, D., Munćan, P., Todorović, S. (2008): Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  3. Ceranić, S. (2007): Planiranje u agrobiznisu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.             Živković, D. (2011): Menadžment ljudskih resursa, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

30

30

30

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.