Skip to main content

Evaluacija obrazovnih ishoda

Šifra

500614

Naziv predmeta

Evaluacija obrazovnih ishoda

Nastavnik

Prof.dr Danijela Petrović

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Pedagoška psihologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o:

  • strategijama efikasnog praćenja obrazovnih ishoda koji pružaju mogućnosti za mijenjanje i usavršavanje prakse, 
  • osnovnim pojmovima u vezi sa obrazovnim standardima i kompetencijama, različitim modelima eksternog i internog praćenja učeničkih postignuća,
  • funkcijama i formama ocjenjivanja,
  • problemima vrednovanja u nastavnom radu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljavanje studenata za:

  • razumijevanje i primjenu standarda za evaluaciju ishoda obrazovanja,
  • sticanje vještina podsticajnog, formativnog i sumativnog ocjenjivanja,
  • efikasno kreiranje instrumenata za ispitivanje i vrednovanje rezultata učeničkog rada,
  • upotrebu saznanja u kreiranju i razvoju obrazovne politike.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Nastava i ocjenjivanje (stvaranje okruženja za učenje; nastava koja vodi učenju); školsko ocjenjivanje (funkcije ocjenjivanja; principi ocjenjivanja, ocejnjivanje zasnovano na ishodima; formativno i sumativno ocjenjivanje, opisno ocjenjivanje i opisne ocjene); normativni i kriterijski testovi znanja; konstrukcija normativnih testova znanja; društvena funkcija vrednovanja; obrazovanje usmjereno na ishode obrazovanja; standardi učeničkih postignuća, obrazovne kompetencije, nacionalno testiranje učeničkih postignuća, međunarodna testiranja obrazovnih postignuća učenika (PISA i TIMSS), nacionalni ispiti, upotreba rezultata nacionalnih i međunarodnih testiranja za razvoj obrazovanja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada različitih mjernih instrumenata (normativnih testova znanja, različitih skala  procjene, upitnika). Uvježbavanje različitih oblika ocjenjivanja znanja učenika.

Metode izvođenja nastave

Inetraktivne metode rada, praktični primjeri ocjenjivanja u nastavi.

Literatura-obavezna

1.Vulfolk, A., Hjuz i Volkap, V. (2015). Psihologija u obrazovanju III, CLIO, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Havelka, N., Hebib, E. (2003), Ocenjivanje za razvoj učenika, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Centar za evaluaciju, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

15

25

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.