Skip to main content

Etika psihološke stručne prakse

Šifra

500108

Naziv predmeta

Etika psihološke stručne prakse

Nastavnik

Prof.dr Rosa Šapić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje znanja o:

  • moralnom rasuđivanju i moralnom ponašanju
  • etičkim pitanjima i etičkim dilemama u psihologiji
  • etičkom kodeksu psihologa u Srbiji  i etičkom ponašanju u struci

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju kursa od studenata se očekuje da:

  • razumiju preduslove za zrelo moralno rasuđivanje i ponašanje
  • znaju etička načela i etičke standarde u struci 
  • prepoznaju etičke dileme u kliničkoj, obrazovnoj, organizacijskoj psihologiji i istraživačkom radu
  • sagledaju mogućnosti rješavanja etičkih dilema u praksi
  • steknu vještine prepoznavanje etičkih pitanja i donošenja etičkih odluka

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorije etike; Filozofski temelji etike; Opšta etička načela; Definicija moralnosti; Preduslovi za zrelo moralno rasuđivanje i ponašanje; Konvencija o ljudskim i dječjim pravima; Problemi primjene etičkih principa;  Etika profesionalnog rada psihologa; Etičke dileme psihologa u obrazovnoj praksi; Etičke dileme u kliničkoj praksi psihologa; Etičke dileme u organizacijskoj psihologiji i marketingu; Etički standardi u istraživačkom radu; Karakteristike profesionalnog odnosa; Zadiranje u privatnost i dimenzije povjerljivosti;  Kodeks etike psihologa Srbije.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Diskusione vježbe o etičkim standardima i dilemama u različitim oblastima primjenjene psihologije. Analiza konkretnih slučajeva iz prakse. Izrada seminarskih radova o etičkim pitanjima i javna prezentacija.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i video zapisima, izrada i odbrana seminarskih radova, diskusija, analiza slučaja.

Literatura-obavezna

Kodeks etike psihologa Srbije (2000), Društvo psihologa Srbije.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

10

20

15

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.