Skip to main content

Erozija zemljišta

Šifra

 410302

Naziv predmeta

Erozija zemljišta

Nastavnik

Prof.dr Nevenka Đurović

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Melioracije zemljišta

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Nauka o zemljištu

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja/razumjevanja zemljišnog fonda i stepena ugroženosti erozijom, vidova erozionih procesa i klasifikacije sa aspekta poljoprivredne proizvodnje. Upoznavanje mehanike procesa erozije zemljišta vodom i vjetrom, kao i faktora koji utiču na pojavu procesa. Spoznaja postupka vezanih za predviđanje i mjerenje oticaja, kao i kvantifikovanje gubitka zemljišta usled djelovanja erozionih procesa. Upoznavanje sa vještinama egzaktne obrade relevantnih podataka po međunarodno priznatim metodama.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju kursa student bi trebalo da pokaže detaljno razumjevanje pojave procesa erozije vodom i vjetrom, da stekne vještinu primene adekvatne metodologije pristupa proračuna gubitka zemljišta usled erozionih procesa, kao i postupka mjerenja intenziteta procesa erozije . Student treba da bude osposobljen da učestvuje u izradi projektnih programa, reviziji investiciono – tehničke dokumentacije, izradi studija i projekata u oblasti erozije zemljišta, kao i za vođenje nadzora pri njihovoj izgradnji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Erozija zemljišta: pojam i definicija, vidovi erozionog procesa. Erozija zemljišta vodom: faktori i mehanika procesa. Padavine i erozija zemljišta. Oticanje vode i vidovi oticanja. Predviđanje i mjerenje oticaja: oticanje vode po površini, oticanje vode podzemnim tokovima. Proticaj nanosa i proračun intenziteta erozije vodom: intenzitet erozije zemljišta  i transportna sposobnost toka, gubici zemljišta i energije kiše, intenzitet erozije zemljišta. erozija vjetrom: mehanizam i činioci. Oblici erozije zemljišta vjetrom. Metode proučavanja i mjerenja erozije zemljišta vodom i vjetrom.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Specifična energija kiše i toka vode; Mjerenje intenziteta erozije; Predviđanje i mjerenje oticaja u slivu; Filtracija i infiltracija sa gledišta erozije zemljišta.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava sa izlaskom na teren i upoznavanjem sa praktičnom problematikom i riješenjima.

Literatura-obavezna

  1. Ćosić, M. (2018): Zaštitia zemljišta od erozije-praktikum, Poljoprivrdni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Spalević B.(1997): Konzervacija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave DON

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave DON

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.