Skip to main content

Engleski jezik 1

 

Šifra

 620103

Naziv predmeta

Engleski jezik 1

Nastavnik

Nastavnik stranog jezika Maja Arsenović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Jezici i književnost

Uža naučna oblast

Opšte studije jezika

Opis predmeta

Cilj

Nakon uspješnog savladavanja gradiva, studenti bi trebalo da:

  • usvoje široku terminologiju (leksiku) engleskog jezika u oblasti koju izučavaju
  • se usmeno i pismeno izražavaju gramatički precizno
  • koriste stručnu literaturu na engleskom jeziku
  • koriste informacije iz svoje struke u pismenoj i usmenoj komunikaciji u saradnji sa inostranstvom (što, između ostalog, podrazumeva i ovladavanje vještinom prevođenja sa engleskog jezika na maternji, i obrnuto).

Ishod učenja na nivou predmeta

Ovladavanje specifičnostima formalnog stila naučnog izražavanja; govorne situacije. Osposobljenost za korišćenje stručne literature na engleskom jeziku. Vještina primjene i korišćenja stranog jezika u  svakodnevnom istraživačkom radu.  Neophodnost poznavanja i korišćenja literature na stranom jeziku.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorijska nastava Predmet Engleski jezik  izučava se u okviru naučne oblasti nastave stranog jezika u funkciji struke, engl. ESP – English for specific purposes. Taj registar u prvom redu odlikuju stručna terminologija i karakteristične gramatičke strukture. Gramatički oblici i strukture: množina imenica stranog porekla; složene imenice; poređenje prideva i priloga; oblik i građenje priloga i njihovo mjesto u rečenici; glagolska vremena: Present / Past Simple, Present / Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect Tense, Future tenses, modalni glagoli; infinitivi; participi; relativne rečenice sa relativnom zamjenicom; redukovane relativne rečenice; pasiv; kondicionalne rečenice; indirektan govor.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbe se izvode na principu praktične komunikacije, prevođenja, izrade prezentacija, radova itd.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, vježbe, kolokvijumi, domaći zadaci, seminari, ispit.

Literatura-obavezna

  1. Soars, L., Soars, J. (2012): Hew Headway Elementary Students Book, OUP, Oxford
  2. Soars, L., Soars, J. (2012): Hew Headway Elementary. Workbook, OUP, Oxford

Literatura-preporučena

  1. Piljić, J. (2008), Basic English with grammar, Beogradska poslovna škola, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno  časova

 Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

 /

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

 50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.