Skip to main content

Engleski jezik 1

Šifra

620104

Naziv predmeta

Engleski jezik 1

Nastavnik

Nastavnik stranog jezika Maja Arsenović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Jezik i književnost

Uža naučna oblast

Opšte studije jezika  

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje znanja o:

  • osnovnim gramatičkim oblastima,
  • glagolskim vremenima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su sposobni da:

  • prepoznaju osnovna gramatičkih pravila u engleskom jeziku,
  • razumiju određena glagolska vremena,
  • prate osnovni kurs engleskog jezika.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Possesive Adjectives- Spelling; Questions and Negatives; Possessive´s; Prices; Can I have; Present Simple- What time is it?; Adjectives, Social English; Propositions; Directions; Can and could; Was and were; Past Simple; Past Simple; Ordinals and dates; Like and would like; Comparatives and superlatives; Have got; Present Continuous; Whose? It´s mine; Going to or infinitive; Auxiliary verbs; Social expressions; Present states and action; Active and passive; Numbers; Past tenses; Active and passive; giving opinions.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična primjena teorijskih znanja stečenih na predavanjima.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja sa raznim oblicima diskusije, terorijske vježbe ilustrovane slajdovima i video klipovima.

Literatura-obavezna

1. Soars, L., Soars, J. (2012): Hew Headway Elementary Students Book, OUP, Oxford

2. Soars, L., Soars, J. (2012): Hew Headway Elementary. Workbook, OUP, Oxford

Literatura-preporučena

1. Piljić, J. (2008), Basic English with grammar, Beogradska poslovna škola, Beograd.

2. Colman, A. M. (2015), Oxford dictionary of Psychology, OUP, Oxford.

3. Soars L., Soars, J. (2008), New Headway: Elementary Student’s Book, OUP, Oxford.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.