Skip to main content

Bolesti sadnog sistema

Šifra

410403

Naziv predmeta

Bolesti sadnog sistema

Nastavnik

Doc.dr Marija Bajagić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Zaštita zdravlja biljaka

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja iz : simptomatologije, etiologije oboljenja, biologije patogena, patogeneze, dijagnostike, zakonske regulative. Vještine iz: prepoznavanja prouzrokovača bolesti sadnog materijala biotske i abiotske prirode, prepoznavanja i pravilnog opisvanja simptoma oboljenja, postavljanje preliminarne dijagnoze oboljenja sadnog materijala, primjene i sprovođenja osnovnih mjera zaštite od prouzrokovača bolesti sadnog materijala.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju modula student treba da pokaže poznavanje iz oblasti simptomatologije, etiologije, patogeneze, dijagnostike, ekologije bolesti i načela borbe protiv bolesti  sadnog materijala. Student treba da bude osposobljen za: prepoznavanje prouzrokovača bolesti sadnog materijala biotske i abiotske prirode, prepoznavanje i pravilno opisivanje simptoma oboljenja, postavljanje dijagnoze, primjenu i sprovođenje osnovnih mjera borbe protiv bolesti sadnog materijala.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uloga i značaj proizvodnje i prometa zdravog sadnog materijala; Zakonska regulativa koja se odnosi na zdravstveno stanje sadnog materijala; Prenošenje parazita sadnim materijalom; Paraziti voćnog i loznog sadnog materijala; Proizvodnja certifikovanog materijala voćaka i vinove loze; Mjere zaštite sadnog materijala.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Osnovne karakteristike prouzrokovača bolesti biotske i abiotske prirode; Osnovne promjene koje patogeni organizmi i abiotski patogeni faktori izazivaju; Dijagnoza i mjere borbe protiv bolesti sadnog materijala.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u komabinaciji sa interaktivnom nastavom.

Literatura-obavezna

  1. Ivanović M., Ivanović Dragica (2005): Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.
  2. Delibašić, G., Obradović, A., Tanović, B. (2015): Bolesti sadnog materijala, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.