Skip to main content

Biohemija

Šifra

160601

Naziv predmeta

Biohemija

Nastavnik

Prof.dr Duško Blagojević

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Organska hemija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Biološke nauke

Uža naučna oblast

Biohemija i molekularna biologija

Opis predmeta

Cilj

Cilj kursa je da se student upozna sa osnovnim životnim procesima i mehanizmima njihovog dešavanja.

Ishod učenja na nivou predmeta

Saznanje o reakcijama koji se dešavaju na molekularnom i ćelijskom nivou i koji su omogućili nastanak i razvoj života. Pripremljenost za kurseve na višim godinama.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 Uvod u biohemiju. Povezanost biohemije sa drugim naukama. Hemijske i biološke osnove biohemije. Neorganski i organski sastojci ćelije. Lipidi – podjela. Aminokiseline – podjela. Osobine aminokiselina. Proteini – struktura, svojstva i podela. Nukleinske kiseline – struktura i svojstva. Enzimi – struktura i podjela. Genetska informacija. Metabolizam i bioenergetika. Metabolizam ugljenih hidrata, lipida i proteina. Kalvinov ciklus. Oksidaciona fosforilacija. Glikoliza. Krebsov ciklus. Metabolizam nukleinskih kiselina. Regulacija metabolizma. Biosinteza RNK i DNK. Međućelijska komunikacija. Vitamini. Hormoni.

Seminari iz posebnih aspekata biohemije.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktično vježbanje iz tematskih jedinica.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, ispit.

Literatura-obavezna

  1. Veličković, D. (1998): Osnovi biohemije. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

  1. Barać, M., Stanojević, S., Pešić, M., Zorić, D. (2010): Praktikum iz biohemije, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje 

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.