Skip to main content

Analitička hemija 2

Šifra

140502

Naziv predmeta

Analitička hemija 2

Nastavnik

Doc.dr Sandra Petrović

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Analitička hemija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Analitička hemija

Opis predmeta

Analitička hemija 2 se prevashodno bavi metodama kvantitativne hemijske analize. Od metoda klasične analitičke hemije razmatraju se gravimetrijske metode i volumetrijske metode hemijske analize. Savremene instrumentalne metode uključuju optičke metode, elijektroanalitičke i separacione tehnike i njihovu primjenu u analizi različitih uzoraka. Posebna pažnja se posvećuje analizi realnih uzoraka od značaja za farmaciju. Primjena navedenih metoda praćena je neophodnim izračunavanjima i obradom eksperimentalno dobijenih rezultata, njihovim tumačenjem i procenom. Izbor analitičke metode u odnosu na prirodu analiziranog uzorka jeste bitan sadržaj predmeta Analitička hemija 2. Validacija analitičke metode se proučava prema najsavremenijim zahtjevima evropskih asocijacija.

Cilj

Cilj je da student bude osposobljen za rješavanje jednostavnih i složenih analitičkih problema kod određivanja analita primjenom metoda klasične analitičke hemije i savremenih instrumentalnih tehnika

Ishodi učenja na nivou predmeta

 • izvrši pravilan izbor analitičke metode u odnosu na analit koji je potrebno analizirati;
 • u fazi pripreme uzorka odabere adekvatan postupak u odnosu na prirodu analita;
 • nakon definisanja zadatka, a na osnovu odgovarajućih konstanti ravnoteže, procjenjuje kvantitativnost reakcija za određivanje analita;
 • zna sva potrebna izračunavanja u toku određivanja analita student zna da konstruiše titracione krive uz odgovarajući izbor indikatora;
 • na bazi stečenog znanja izvodi  sve faze kvantitativne hemijske analize;
 • zna da izračuna  osnovne statističke parametre pri analizi eksperimentalno dobijenih podataka; zna da proceni i tumači dobijene rezultate;
 • student zna da primjeni stečena znanja na stručnim predmetima;
 • spreman je za sistematičan pristup u rješavanju analitičkih problema;
 • praćenje savremenih  analitičkih metoda u odnosu na zakonom propisane zahtjeve koji se postavljaju pred farmaceuta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovni teorijski principi kvantitativne hemijske analize – uvod. Gravimetrijske metode analize sa konkretnim primerima primjene. Uvod u volumetrijsku hemijsku analizu. Teorijski principi i primjena kiselinsko-baznih titracija u analizi monoprotonskih i poliprotonskih sistema. Značaj dijagrama raspodele. Kiselinsko-bazne titracije u nevodenoj sredini i njihova primjena na sistemima od značaja za farmaceutsku struku. Oksido-redukcione reakcije i titracije (metode cerimetrije, perganometrija, jodometrije). Teorijski principi Karl Fischerove titracije i Winklerove metode. Taložne titracije  i njihova primjena. Komplijeksometrijske titracije sa odabranim primerima primjene. Teorijski principi određivanje tvrdoće vode. Izbor analitičke metode u odnosu na analit i obrada dobijenih rezultata određivanja. Analize neorganskih jona primjenom odabranih instrumentalnih metoda. Validacija analitičke metode. Odabrane instrumentalne metode i njihova primjena.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Standardne opterativne procedure u kvantitativnoj hemijskoj analizi. Gravimetrijske metode i njihova primjena na pojedinim primerima određivanja. Kiselinsko-bazne titracije na primerima monoprotonskih i poliprotonskih sistema. Primjena oksido-redukcionih titracija - primjeri određivanja (perganometrija, jodometrija). Primjena taložnih titracija. Primjena komplijeksometrijskih titracija. Odabrane instrumentalne metode i njihova primjena u analizi jednostavnih i složenih uzoraka.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, metode interaktivne nastave, eksperimentalne vježbe, konsultacije, seminari, panel diskusije.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Analitička vaga; centrifuga; peć za žarenje.

Literatura-obavezna

 1. Jelikić-Stankov M. i grupa autora.:Kvantitativna hemijska analiza: praktikum za studente farmacije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, (izdanja 2006., 2011., 2018).
 2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.: Osnove analitičke kemije.- Zagreb:, Školska knjiga, 1999.

Literatura-preporučena

1. Savić J., Savić M., Osnovi analitičke hemije, Klasične metode, Svjetlost Sarajevo 1987.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

10

60

45

15

180

300

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

6

9

30

5

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.