Skip to main content

Agroekologija

Šifra

 410405

Naziv predmeta

Agroekologija

Nastavnik

Doc.dr Marija Bajagić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Zaštita zdravlja biljaka

Naučna disciplina

Agroekologija

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

      1. znanja iz osnovnih principa agroekologije, upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi, formiranja agroekosistema, održivog funkcionisanja agroekosistema, ekoloških koncepata koji će koristiti farmerima na imanjima;
  1. vještina za pravilno upravljanje agroekosistemima, ocjenu produktivnosti i stanja agroekosistema, izbegavanje štetnih uticaja pojedinih tehnologija u poljoprivredi po životnu sredinu

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže poznavanje (razumjevanje) iz: osnovnih principa agroekologije, uticaja ekoloških faktora na gajenu biljku i prateće elemente agroekosistema, funkcionisanja agroekosistema i upravljanja agroekosistemima.

Student treba da bude osposobljen za: primjenu ekoloških tehnologija u gajenju usjeva, prepoznavanje negativnih uticaja agrotehničkih mjera na prirodne resurse i životnu sredinu, promjenu i adaptiranje agrotehničkih mjera primenjenih na farmi u cilju zaštite i očuvanja životne sredine, primjenu instrumenata za mjerenje mikroklimatskih parametara i tumačenju klime za potrebe poljoprivrede.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Ekologija i poljoprivreda, Ekološki faktori, Klima i klimatski faktori, Svetlost, Temperatura, Voda kao ekološki faktor, Vazduh i vazdušna kretanja (vjetar), Edafski i orografski faktori, Biotički faktori, Populaciona ekologija biljaka u poljoprivredi, Koncept biocenoza, ekološka niša i primjena u poljoprivredi, Agroekosistemi, Interakcije između agroekosistema i prirodnih ekosistema, Primena ekoloških principa u poljoprivredi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Značaj klime i ocjena klime za potrebe poljoprivrede (klimatski indeksi i klimadijagram), Kritični periodi, Svjetlost,Temperatura, Voda, Biotički faktori, Populaciona ekologija biljaka u poljoprivredi, Koncept biocenoza, Agroekosistemi, Mapiranje agroekosistema.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna teorijska i praktična nastava, seminarski radovi.

Literatura-obavezna

  1. Oljača S. (2008): Agroekologija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Kovačević, D., Dolijanović, Ž. (2018): Osnovi agroekologije i agrotehnike, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

50

/

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.