Skip to main content

Organska hemija

Šifra

PP2OH

Naziv predmeta

Organska hemija

Nastavnik

Prof.dr Nedeljko Manojlović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Opšta i neorganska hemija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Organska hemija

Opis predmeta

Cilj

Studenti će ovladati teorijskim i praktičnim znanjima o strukturi, nomenklaturi, sintezi i karakterističnim reakcijama osnovnih klasa organskih jedinjenja, da bi zatim mogli lakše da savladaju i  hemijske osobine složenijih organskih jedinjenja, pre svega biomolekula.

Ishod učenja na nivou predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz organske hemije. Upoznavanje sa osnovnim klasama organskih jedinjenja,  kao i metodama za njihovog dobijanja i njihovim karakterističnim reakcijama. Razumjevanje osnovnih mehanizama u organskoj hemiji. Studenti će ovladati tehnikama laboratorijskog rada kao što su ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina različitih klasa organskih jedinjenja, sintezom različitih organskih jedinjenja kao i analitičkim metodama za njihovu identifikaciju.  

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Alkani i cikloalkani (Fizičke i hemijske osobine alkana; Njihovo nalaženje u prirodi); Alkeni i alkini (Konjugovani sistemi). Aromatična jedinjenja (Priroda veze u aromatičnim jedinjenjima; Reakcije benzola i drugih aromatičnih jedinjenja); Alkoholi, etri i fenoli; Prosta halogenska jedinjenja; Aldehidi, ketoni i hinoni; Karbonske kiseline (Zasićene i nezasićene monokarbonske kiseline; Dikarbonske kiseline; Funkcionalni derivati karbonskih kiselina); Hidroksi i keto kiseline;  Masti i ulja; Prosta fosforna jedinjenja; Prosta sumporna jedinjenja;  Azotna jedinjenja (Nitro jedinjenja; Fiksacija azota; Amini; Baznost organskih azotnih jedinjenja);  Aminokiseline; peptidi, proteini (Primarna, sekundarna i tercijarna struktura bjelančevina); Ugljeni hidrati (Mono-, di- i polisaharidi; Celuloza); Heterociklična jedinjenja;  Nukleinske kiseline.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Elementarna kvalitativna organska analiza. Ispitivanje rastvorljivosti organskih supstanci. Dokazivanje važnijih funkcionalnih grupa. Ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri i amini. Aldehidi i ketoni. Organske kiseline. Aminokiseline i derivati kiselina. Masti i ulja. Bjelančevine. Ugljeni hidrati. Analiza organske supstance.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe, kolokvijumi, domaći zadaci, seminari, ispit.

Literatura-obavezna

  1. Ivanović, E. (2009): Organska hemija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

2.  Lačnjevac, Č., Rajković, M. (2005): Opšta i neorganska hemija. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.