Skip to main content

Mehanizacija poljoprivrede

Šifra

AE3MP

Naziv predmeta

Mehanizacija poljoprivrede

Nastavnik

Doc.dr Milorad Đokić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Poljoprivredna mehanizacija

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje: a) znanja/razumijevanja tehničkog opisa kao i fizičkih zakonitosti tehnološkog procesa rada mašina, uređaja i aparata, organizacije rada i zakonitosti ekonomične eksploatacije mašina i uređaja, mjere higijensko–tehničke zaštite pri radu i održavanju mašina i uređaja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Usvajanje vještina za pravilnog izbora mašina, uređaja, aparata, oruđa i opreme, adekvatno podešavanje mašina, oruđa, aparata na osnovi bioloških, tehnoloških i eksploatacionih parametara zasada, efikasnu organizaciju i ekonomičnu eksploataciju mašina i uređaja u višegodišnjim zasadima, pravilnu realizaciju mera čuvanja, održavanja mašina, aparata i uređaja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnove pogonskih mašina u poljoprivredi, mehanizacija ratarske i povrtarske proizvodnje, mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje, mehanizacija stočarske proizvodnje.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični rad prati tematske jedinice koje se obrađuju na teorijskoj nastavi.

Metode izvođenja nastave

Teoretska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom tokom predavanja.

Literatura-obavezna

  1. Meši, M. (2012): Poljoprivredne mašine, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  2. Savin, L., Simikić, M., Nikolić, R., Ivanišević, M. (2016): Poljoprivredni traktori, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Literatura-preporučena

1.Ružičić, L., Đokić, M., Radojević, R. (2000): Poljoprivredne mašine-zbirka zadataka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.