Skip to main content

Fizika

Šifra

 PP1FZ

Naziv predmeta

Fizika

Nastavnik

Doc. dr Jovan Stanković

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Ostale prirodne nauke

Uža naučna oblast

Biofizika

Opis predmeta

Cilj

Cilj ovog modula je sticanje osnovnih znanja iz fizike koja omogućuju razumjevanje osnovnih životnih funkcija. Student će na ovom modulu steći osnovna znanja za praćenje svojih stručnih predmeta. Eksperimentalne vježbe omogućuju bolje razumijevanje gradiva, ali i pripremu studenta za eksperimentalni rad i istraživanja u biologiji. U ljudskim i životinjskim organizmima i biljkama se odvijaju različiti procesi, koji su fizičke naravi, pa se uspješno mogu opisati zakonima fizike. Poseban zadatak ovoga modula je fizičko objašnjenje pojava u biljnom i životinjskom svijetu kao što su: krvotok, ishrana biljaka, disanje, transport materije, normalan i poremećen hod, čvrstoća biljaka, process viđenja i slušanja,

Ishod učenja na nivou predmeta

Primjena stečenih znanja u definisanju, proučavanju i upravljanju procesima i sistemima u nauci i prirodi, a posebno u poljoprivrednoj struci. Na kraju kursa student treba da bude osposobljen za kritičko razmišljanje, primjenu metoda proračuna, dimenzionu analizu i ispravno korišćenje sistema mjernih jedinica, samostalan i timski rad, preciznost prilikom mjerenja, sposobnost procjenjivanja rezultata mjerenja, prezentaciju znanja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovne fizičke veličine, dimenziona analiza; Biomehanika biljaka i životinja; Kretanja i sile; Elastična svojstva biomaterijala; Viskoznost bioloških materijala; Elektromagnetno zračenje; Generisanje i spektar elektromagnetnog zračenja; UV i IR zračenje u biologiji i medicini; Apsorpcija zračenja, atomski spektri; Molekularni spektri; Luminiscencija; Fotobiološki procesi; Osnove procesa viđenja; Cirkularni dihroizam Harmonijske oscilacije; Prigušene oscilacije; Zvučni valovi; Ultrazvuk, primjena u medicini, biologiji i tehnici; Zakoni termodinamike; Temperatura i toplota; Mjerenje temperature; Specifična toplota i toplotni kapacitet; Termodinamički potencijali Električno polje, napon i potencijal; Električna struja; Električna provodnost elektrolita; Električna struja u biološkim tkivima i tečnostima; Djelovanje istosmjerne struje na žive organizme; Magnetne osobine živih sistema; Elektromagnetna indukcija; Naizmjenična struja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, računske i eksperimentalne vežbe, kolokvijumi.

Literatura-obavezna

  1. Pavlović B., Stanojević D.(1998): Fizika, Beograd, Naučna knjiga.

Literatura-preporučena

  1. Gajić B. (2004): Fizika zemljišta, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

 Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

 Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

 30

 /

  50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.