Analitika lijekova

Analitika lijekova 1 kao predmet koji se sluša u 7. semestru integrisanih akademskih studija farmacije i Analitika lijekova 2, koja se sluša u 8.semestru, obuhvataju fond od po 30 časova teorijske i 15 časova praktične nastave. U toku teorijske nastave studenti su se upoznali sa ispitivanjem fizičkih, hemijskih, bioloških i farmaceutsko-tehnoloških svojstava lijekova primjenom metoda kvalitativne i kvantitativne analize, a u cilju procjene kvaliteta istih. U toku praktične nastave studenti su vježbali kvantitativne analize farmaceutskih oblika primjenom volumetrijskih i spektroskopskih metoda. Kontrola kvaliteta je jedan od postupaka koji svaki lijek mora da prođe i čije zahtjeve mora da ispuni prije nego se dobije dozvola za stavljanje u promet, a cilj izvođenja praktične nastave iz Analitike lijekova jeste upravo da se studenti kroz samostalan rad upoznaju sa značajem i postupkom izvođenja kontrole kvaliteta farmaceutskih oblika prisutnih na tržištu.