Udžbenici i biblioteka

Za svaki predmet profesor preporučuje jedan obavezni udžbenik i širu literaturu. Članci i drugi izvori koriste se u cilju lakšeg savladavanja predviđenog gradiva i brže pripreme ispita.

Studenti zadužuju udžbenik na početku semestra i isti je dužan da vrati, neoštećen, pošto položi predmetni ispit.

Studentima stoji na raspolaganju biblioteka, koja je u okviru Univerziteta. Biblioteka je opremljena literaturom iz oblasti koje se izučavaju i širom literaturom potrebnom za sticanje sveobuhvatne opšte kulture.

Raspoloživu literaturu studenti mogu da pretražuju preko sajta Univerziteta, koristeći se nalogom za pristup koju ima svaki student.

Univerzitet Bijeljina