farmacija

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

  1. magistralnu izradu ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava
  2. industrijsku proizvodnju ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom

Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

 

Kriterijumi i uslovi za prenos ECTS bodova odnosno uslov za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenos ECTS bodova. Zbog toga će Univerzitet, odnosno organizaciona jedinica u njegovom sastavu (Farmaceutski fakultet) omogućiti prelazak studenata sa druge visokoškolskoj ustanove.

ECTS bodovi koje student dobije na drugoj visokoškolskoj ustanovi priznaju se ako su:

Akademski naziv u skladu sa nomenklaturom

 

Studijski program: Integrisane akademske studije Farmacije 

prema programu traju; 5 godina, odnosno 10 semestara i vrednuju se sa 300 ECTS bodova.

U tom periodu obavi se 9000 časova aktivne nastave i samostalnog rada studenta na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama nakon čega se stiče akademski naziv mster farmacije, prema nomenklaturi zanimanja,

Način izvođenja studija i potrebno vrijeme za izvođenje pojedinih oblika studija

 

 

Studije se izvode sa punim radnim vremenom studenta (full-time).

Za studije sa punim radnim vremenom studenta (full-time) trajanje studija je pet godina.

Uslovi za upis studenata na studijski program

U skladu sa društvenim potrebama na redovne integrisane akademske studije prvog ciklusa upisuju se kandidati ukoliko ispune uslove Konkursa: 

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa Integrisane akademske studije Farmacije studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

Naziv studijskog programa i vrsta studija

Naziv studijskog programa: 

Integrisane akademske studije farmacije

Zvanje magistar farmacije 300 ECTS - Farmaceutski fakultet

MASTER FARMACIJE 300 ECTS*

*(primjeniće se na generaciju koja je studije farmacije upisala 2014/2015)

 

Ishod procesа učenjа:

Nastavni plan - Farmaceutski fakultet

R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.

Pages

    viagra para la mujer generic levitra achat cialis tadalafil cialis en pharmacie compra de viagra en españa
Subscribe to RSS - farmacija